محصولات سافت ري

 

ليست نرم افزارهاﻯ آموزﺷﻰنوانديش آوران

رديف عنوان توضيحا ت قيمت(ريال)
1 Access 2007 4CD - به همراه نرم افزاروواژه نامه ﺘﺧﺻﺻﻰ

زمان آموزش:۶ساعت٬ ۱۲۶درس

۴۸۰۰۰
2 Action Script -2CD+1DVD به همراه نرم افزاروواژه نامه ﺘﺧﺻﺻﻰ

زمان آموزش:۴ساعت٬ ۶۵درس

۵۸۰۰۰
3 After Effects CS5 1DVD- به همراه واژه نامه ﺘﺧﺻﺻﻰ

زمان آموزش:۱۰ساعت٬ ۵۳درس

۶۵۰۰۰
4 AItium Designer -2DVD به همراه نرم افزاروواژه نامه ﺘﺧﺻﺻﻰ

زمان آموزش:۸ساعت٬ ۳۶درس

۸۵۰۰۰
5 AutoCAD2008-2D -6CD به همراه واژه نامه ﺘﺧﺻﺻﻰ

زمان آموزش:۱۳ساعت٬ ۱۳۷درس

۶۸۰۰۰
6 AutoCAD2008-3D -2CD+1DVD به همراه نرم افزاروواژه نامه ﺘﺧﺻﺻﻰ

زمان آموزش:۳ساعت٬ ۵۲درس

۵۲۰۰۰
7
AutoCAD2008-2D&3D -3DVD به همراه واژه نامه ﺘﺧﺻﺻﻰ

زمان آموزش:۱۳ساعت٬ ۱۳۷درس

۹۲۰۰۰
8 AutoCAD2009-2D -6CD+1DVD به همراه نرم افزاروواژه نامه ﺘﺧﺻﺻﻰ

زمان آموزش:۱۴ساعت٬ ۱۹۱درس

۶۸۰۰۰
9 AutoCAD2009-3D -2CD+1DVD به همراه نرم افزاروواژه نامه ﺘﺧﺻﺻﻰ

زمان آموزش:۴ساعت٬ ۵۲درس

۵۲۰۰۰
10 AutoCAD2010-2D -2DVD به همراه نرم افزاروواژه نامه ﺘﺧﺻﺻﻰ

زمان آموزش:۱۴ساعت٬ ۲۱۰درس

۷۲۰۰۰
11 AutoCAD2010-3D -2CD+1DVD به همراه نرم افزاروواژه نامه ﺘﺧﺻﺻﻰ

زمان آموزش:۳ساعت٬ ۵۲درس

۵۸۰۰۰
12 AutoCAD2011-2D -2DVD به همراه نرم افزاروواژه نامه ﺘﺧﺻﺻﻰ

زمان آموزش:۱۴ساعت٬ ۲۰۹درس

۷۲۰۰۰
13 AutoCAD2011-3D -2DVD به همراه نرم افزاروواژه نامه ﺘﺧﺻﺻﻰ

زمان آموزش:۳ساعت٬ ۵۲درس

۵۸۰۰۰
14 ASP.NET-In V.B2008 -4CD+1DVD به همراه نرم افزاروواژه نامه ﺘﺧﺻﺻﻰ

زمان آموزش:۱۳ساعت٬ ۹۳درس

۶۸۰۰۰
15 C++ -4CD به همراه نرم افزاروواژه نامه ﺘﺧﺻﺻﻰ

زمان آموزش:۹ساعت٬ ۷۱درس

۶۲۰۰۰
16 C#. NET-Part1
-2DVD به همراه نرم افزاروواژه نامه ﺘﺧﺻﺻﻰ

زمان آموزش:۱۷ساعت٬ ۱۵۲درس

۷۹۰۰۰


رديف عنوان توضيحا ت قيمت(ريال)
17 C#. NET-Part2
-2DVD به همراه نرم افزاروواژه نامه ﺘﺧﺻﺻﻰ

خطاياﺑﻰ٬پايگاه داده٬كارباnet.Ado٬كاربافايلDLL-ايجادبرنامه گراﻔﻴﻜﻰ٬

ايجادكنترل هاﻯ سفارش

۷۹۰۰۰
18 C#. NET-Part3 -2DVD به همراه نرم افزاروواژه نامه ﺘﺧﺻﺻﻰ

آشناﻴﻰ بااصول برنامه تحت وب ٬آشناﻴﻰ باXML٬آشناﻴﻰ باWeb Service

توزيع برنامه هاﻯ كاربردﻯ-برنامه هاﻯ موبايل

۷۹۰۰۰
19 Converter DVD-2CD - به همراه نرم افزاروواژه نامه ﺘﺧﺻﺻﻰ

زمان آموزش:۲ساعت٬ ۲۱درس

۴۸۰۰۰
20 Corel Draw x4 5CD ‍- به همراه نرم افزاروواژه نامه ﺘﺧﺻﺻﻰ

زمان آموزش:۸ساعت٬ ۱۴۳درس

۶۲۰۰۰
21 Corel Video Studiox2 3CD- به همراه نرم افزاروواژه نامه ﺘﺧﺻﺻﻰ

زمان آموزش:۵ساعت٬ ۷۷درس

۵۲۰۰۰
22 Delphi 2010 -2DVD به همراه نرم افزاروواژه نامه ﺘﺧﺻﺻﻰ

زمان آموزش:۱۲ساعت٬ ۱۳۵درس

۸۵۰۰۰
23 3DMAX2010 -2DVD به همراه نرم افزاروواژه نامه ﺘﺧﺻﺻﻰ

زمان آموزش:۱۶ساعت٬ ۱۱۵درس

۷۹۰۰۰
24 Excel 2007 5CD ‍- به همراه نرم افزاروواژه نامه ﺘﺧﺻﺻﻰ

زمان آموزش:۱۴ساعت٬ ۳۰۳درس

۵۲۰۰۰
25 Flash CS4 3CD+1DVD- به همراه نرم افزاروواژه نامه ﺘﺧﺻﺻﻰ

زمان آموزش:۷ساعت٬ ۱۱۵درس

۶۸۰۰۰
26 HTML 3CD- به همراه واژه نامه ﺘﺧﺻﺻﻰ

زمان آموزش:۷ساعت٬ ۱۴۹درس

۴۸۰۰۰
27 Install Shield2009 2CD- به همراه واژه نامه ﺘﺧﺻﺻﻰ

زمان آموزش:۳ساعت٬ ۲۸درس

۵۲۰۰۰
28 Lab View 2009 -2DVD به همراه نرم افزاروواژه نامه ﺘﺧﺻﺻﻰ

زمان آموزش:۱۲ساعت٬ ۱۰۰درس

۸۸۰۰۰
29 Matlab2009 3CD+1DVD- به همراه نرم افزاروواژه نامه ﺘﺧﺻﺻﻰ

زمان آموزش:۴ساعت٬ ۹۸درس

۵۸۰۰۰
30 Maya2010 -2DVD به همراه نرم افزاروواژه نامه ﺘﺧﺻﺻﻰ

زمان آموزش:۱۶ساعت٬ ۷۸درس

۸۸۰۰۰
31 Office2007 3CD- به همراه نرم افزاروواژه نامه ﺘﺧﺻﺻﻰ

زمان آموزش:۳۰:۳ساعت٬ ۷۱درس

۴۸۰۰۰

ليست نرم افزارهاﻯ آموزﺷﻰنواند يش آوران

ليست نرم افزارهاﻯ آموزﺷﻰنواند يش آوران

رديف عنوان توضيحا ت قيمت(ريال)
32
Photo Shop CS4
4CD+1DVD- به همراه نرم افزاروواژه نامه ﺘﺧﺻﺻﻰ

زمان آموزش:۵ ساعت٬ ۱۲۶درس

۵۹۰۰۰
33 تكنيك ها ﻯposer -2DVD به همراه نرم افزاروواژه نامه ﺘﺧﺻﺻﻰ

زمان آموزش:۴ساعت٬ ۷۵درس

۸۲۰۰۰
34 Premiere CS4 3CD+1DVD- به همراه نرم افزاروواژه نامه ﺘﺧﺻﺻﻰ

زمان آموزش:۶ساعت٬ ۱۲۴درس

۵۶۰۰۰
35 MS project 2007 4CD- به همراه نرم افزاروواژه نامه ﺘﺧﺻﺻﻰ

زمان آموزش:۹ساعت٬ ۹۸درس

۵۸۰۰۰
36 Recovery 2CD- به همراه نرم افزاروواژه نامه ﺘﺧﺻﺻﻰ

زمان آموزش:۳ساعت٬ ۲۱درس

۵۲۰۰۰
37 Sketch Up-2D 1CD+1DVD- به همراه نرم افزاروواژه نامه ﺘﺧﺻﺻﻰ

زمان آموزش:۱۱ساعت٬ ۱۵۰درس

۸۹۰۰۰
38 Sketch Up-3D 1CD+1DVD- به همراه نرم افزاروواژه نامه ﺘﺧﺻﺻﻰ

زمان آموزش:۴ساعت٬ ۲۶درس

۷۲۰۰۰
39 Solid Works 2009 -3DVD به همراه نرم افزاروواژه نامه ﺘﺧﺻﺻﻰ

زمان آموزش:۱۳ساعت٬ ۱۸۳درس

۱۱۲۰۰۰
40 Solid Works 2010 -2DVD به همراه پروژه هاﻯ ﻋﻤﻠﻰ

زمان آموزش:۱۳ساعت٬ ۱۸۲درس

۱۱۲۰۰۰
41 Spss17 4CD‍- به همراه نرم افزاروواژه نامه ﺘﺧﺻﺻﻰ

زمان آموزش:۷ساعت٬ ۱۴۳درس

۶۲۰۰۰
42 Swish Max2 3CD‍- به همراه نرم افزاروواژه نامه ﺘﺧﺻﺻﻰ

زمان آموزش:۶ساعت٬ ۹۲درس

۵۲۰۰۰
43 Turbo pasca17 3CD‍- به همراه نرم افزاروواژه نامه ﺘﺧﺻﺻﻰ

زمان آموزش:۷ساعت٬ ۷۱درس

۴۸۰۰۰
44 3DMAX2010 -2DVD به همراه نرم افزاروواژه نامه ﺘﺧﺻﺻﻰ

زمان آموزش:۱۶ساعت٬ ۱۱۵درس

۷۹۰۰۰
45 Visual Basic2008 3CD+1DVD- به همراه نرم افزاروواژه نامه ﺘﺧﺻﺻﻰ

زمان آموزش:۶ساعت٬ ۹۱درس

۶۲۰۰۰
46 Windows 7 -2DVD به همراه واژه نامه ﺘﺧﺻﺻﻰ

زمان آموزش:۵ساعت٬ ۸۳درس

۵۲۰۰۰

ليست نرم افزارهاﻯ آموزﺷﻰنواند يش آوران

رديف عنوان توضيحا ت قيمت(ريال)
47
Windows Vista
4CD- به همراه ۱۱۶ نكته و واژه نامه ﺘﺧﺻﺻﻰ

زمان آموزش:۳۰:۵ساعت٬ ۷۵درس

۴۸۰۰۰
48 Windows XP/98 2CD- به همراه نرم افزاروواژه نامه ﺘﺧﺻﺻﻰ

زمان آموزش: ۴ساعت٬ ۴۲درس

۳۲۰۰۰
49 Windows Server2003 2CD- به همراه نرم افزاروواژه نامه ﺘﺧﺻﺻﻰ

محيطInter Active

زمان آموزش:۸ساعت٬ ۴۲درس

۵۲۰۰۰
50 Word2007 3DVD- به همراه نرم افزاروواژه نامه ﺘﺧﺻﺻﻰ

زمان آموزش:۶ساعت٬ ۵۶درس

۴۸۰۰۰
51 XML 1CD+1DVD- به همراه نرم افزاروواژه نامه ﺘﺧﺻﺻﻰ

زمان آموزش:۳ساعت٬ ۱۸درس

۶۵۰۰۰
52 تايپ ده اﻨﮔﺷﺗﻰ 1CD- آموزش تايپ فارﺴﻰ واﻨﮔﻠﻴﺴﻰ ۴۰۰۰۰
53 مباﻨﻰ كامپيوترواينترنت 2CD- به همراه واژه نامه ﺘﺧﺻﺻﻰ

زمان آموزش:۴ساعت٬ ۵۹درس

۴۲۰۰۰
54 رايت ﺴﻰ دﻯ 2CD- به همراه نرم افزاروواژه نامه ﺘﺧﺻﺻﻰ

زمان آموزش:۲ساعت٬ ۴۴درس

۳۸۰۰۰
55 رفع اشكالات ويندوز 2CD- به همراه واژه نامه ﺘﺧﺻﺻﻰ

زمان آموزش:۴ساعت٬ ۲۹درس

۴۸۰۰۰
56 سخت افزار ومونتاژكامپيوتر 3DVD-معرﻔﻰ قطعات به همراه فيلم آموزش اسمبل كردن

زمان آموزش:۴ساعت٬ ۱۸درس

۵۲۰۰۰
57 عكا ﺴﻰ 4DVD- آموزش جامع ازمبتدﻯ تاپيشرفته

زمان آموزش:۱۳ساعت٬ ۹۳درس

۱۳۸۰۰۰
58 فارﺴﻰ سازﻯ

برنامه ها

1CD- به همراه واژه نامه ﺘﺧﺻﺻﻰ

زمان آموزش:۳ساعت٬ ۲۶درس

۳۸۰۰۰
59 نقطه(خوشنوﻴﺴﻰ)-ريز 1CD- آموزش خوشنوﻴﺴﻰ با خودكار

به همراه دفترچه تمرين

۱۲۵۰۰۰
60 نقطه(خوشنوﻴﺴﻰ)-

درشت

1CD- آموزش خوشنوﻴﺴﻰ با قلم

به همراه دفترچه تمرين-قلم و مركب

۱۲۵۰۰۰


نرم افزارهاﻯ تارﻴﺨﻰ وادﺑﻰ

رديف عنوان توضيحا ت قيمت(ريال)
1
توريست
1CD- نگاﻫﻰ به شيرازقديم- ديدارازآرامگاه شعرا- معرﻔﻰ اماكن مذﻫﺒﻰ-

جاذبه هاﻯ تارﻴﺨﻰ وﻄﺑﻴﻌﻰ- اطلاعات تورﻴﺴﺗﻰ

۹۵۰۰۰
2 گردشگرﻯ مجازﻯ ايران 1CD- تاريخ دوره هخاﻤﻨﺸﻰ- بيش از۵۰۰ تصويرباقابليت چاپ

بيش ازيك ساعت فيلم-امكان بازديدآثاربه صورت سه بعدﻯ

بازسازﻯ آثارتوسط نرم افزار- ارايه اطلاعات به صورت متن وآوا

(فارﺴﻰ واﻨﮕﻠﻴﺴﻰ)-محيط Inter Active

۹۵۰۰۰
3 موﺴﻴﻘﻰ نامه ايران 1CD-۳۰ساعت موﺴﻴﻘﻰ- ۳۵۰عكس- ۱ساعت فيلم- ۱۰۰بيوگراﻔﻰ

سالنماﻯ موﺴﻴﻘﻰ ايران و...

۴۸۰۰۰
4 نماﻯ ايران 1CD- گذرﻯ بر جاذبه هاﻯ ﻄﺑﻴﻌﻰ و تارﻴﺨﻰ ايران وراهنماﻯ گردشگرﻯ-

تصاويرسه بعدﻯ - بيش ازيك ساعت فيلم- باامكان جستجو وچاپ-

با زيرنويس اﻨﮕﻠﻴﺴﻰ

۸۵۰۰۰
5 وصال عشق 1CD- مجموعه سخنرانيهاﻯ دكتراﻠﻬﻰ قمشه اﻯ-قابليت پخش

توسط MP3 Player

۴۸۰۰۰
6 F-mail pro 1CD- ارسال ايميل ونگارش فارﺴﻰ-تبديل هوشمند كلمات نوشته شده

با حروف لاتين به كلمات فارﺴﻰ - عدم نياز به كارباصفحه كليد-

نگارش دربرنامه هاﻯ گراﻔﻴﻜﻰ- ترجمه لغات اﻨﮕﻠﻴﺴﻰ وآلماﻨﻰ

۶۹۰۰۰

آوا كامپيوتر

نرم افزار توضيحات قيمت(ريال)
آموزش بدنسازﻯ وپرورش اندام اين مجموعه به منظورافزايش اطلاعات ورزشكا ران درزمينه تمرينات باوزنه –

ارائه برنامه هاﻯ تمرﻴﻨﻰ واصوﻠﻰ ازقهرمانان برجسته بدنسازﻯ گردآورﻯ شده.(مهر)

۷۹۰۰۰
MISTER MAKER VOL1 آموزش ساخت كاردﺴﺘﻰ.مخصوص نوجوانان‚ والدين ومربيان مهد كودك .(مهر) ۶۵۰۰۰
MISTER MAKER

VOL2

آموزش ساخت كاردﺴﺘﻰ.مخصوص نوجوانان‚ والدين ومربيان مهد كودك .(مهر) ۶۵۰۰۰
آموزش صوﺘﻰ مكالمات ترﻜﻰ باترجمه فارﺴﻰ.قابل اجرابرروﻯ كامپيوتر.موبايل

Vcd.mp3 playerكليه پخش كننده صوﺘﻰ.(مهر)

۶۵۰۰۰


آوا كامپيوتر

نرم افزار توضيحات قيمت(ريال)بهترين كليپ ويدئوﻴﻰ

Car1


شامل صدها كليپ ويدئوﻴﻰ ازخودروهاﻯ ساخته شده قدﻴﻤﻰ وجديد كمپاﻨﻰ هاﻯ

خودروسازﻯ جهان وهمراه با آلبوﻤﻰ زيباازتصاويرخودروهاﻯ گوناگون است.

(تينا) CD ۴

۷۰۰۰۰

بهترين كليپ ويدئوﻴﻰ

  Car2


شامل صدها كليپ ويدئوﻴﻰ ازخودروهاﻯ ساخته شده قدﻴﻤﻰ وجديد كمپاﻨﻰ هاﻯ

خودروسازﻯ جهان وهمراه با آلبوﻤﻰ زيباازتصاويرخودروهاﻯ گوناگون است.

(تينا) CD ۴

۷۰۰۰۰

آناتومی انسان

(تشریح بدن)

این مجموعه حاوی فیلم ویدئویی تشریح کامل بدن انسان و تشریح جسد واقعی است

وکلیه اجزای بدن انسان ائم ازمغز‚جمجمه‚گوش‚حلق‚بینی‚فک وسایراجزابه طور

کامل به زبان انگلیسی وتخصصی پزشکی آموزش داده می شوند وبه صورت

ماکت های دقیق وتوسط متخصصین مجرب توضیح داده شده است و یک چک آپ

کامل ازبدن انسان انجام می شود.(سپهر)

۷۵۰۰۰
آناتومی انسان (دانشنامه پزشکی)
مجموعه ای بی نظیر برای تمامی افراد درتمامی سنین- آناتومی تشریح یک ساختار

است-این مجموعه شامل:اطلس تمام رنگی بدن انسان است که به معرفی اجزا بدن

می پردازد- امکان برگزاری امتحان برای درک بهترمفاهیم - دسته بندی موضوعی

برای دسترسی سریع-قابلیت علامت گذاری مباحث برای صرفه جویی دروقت-

قابلیت بزرگنمایی اعضاء بدن – امکان جستجوی مطالب –فرهنگ اصطلاحات

پزشکی-فرهنگ لغت تخصصی- بانک اطلاعات داروهای ژنتیک.(سپهر)

75000آوا كامپيوتر

نرم افزار توضيحات قيمت(ريال)

آموزش خلبانی
همراه با :آخرین بروز رسانی های موجود (sp2,sp3)- راهنمای سریع پرواز

(فارسی وانگلیسی)-فارسی ساز محیط-بیش از35هواپیمای اضافی- نرم افزار نصب

آسان برای هواپیماها-نرم افزارsdkبا آخرین به روزرسانی – 3نرم افزار جانبی

پرواز(بهمن)


129000

انگلیسی درخواب
قابل استفاده برای تمامی سنین-210درس-450ساعت آموزش-بیش از8000تصویر

وعبارت – به همراه فایل های mp3برای یادگیری بهتر- کاملترین تست های

صوتی وتصویری جهت آموزش گرامر- قابلیت تشخیص کلمات تلفظ شده توسط

کاربر-امکان ضبط صدا ومقایسه تلفظ - مثالهایی برای درک بهتر لغات به صورت

جمله – دارای امکاناتی جهت تقویت مهارتهای شنیداری و نوشتاری به صورت

آموزش وتست


75000
مجموعه نرم افزارهای

برنامه نویسی

Asp.NET MAKER2.0.0 ASPMAKER3.1 ASPRUNNER 4.0

178ANFY JAVA<ASSEMBLY,BASIC,BORLAND,C++5.02.ACTIUL…

(2DVD)


65000

فیلم آموزشی ساخت

وسایل چوبی

آموزش ساخت وسایل چوبی برای منازل - رستوران - وسایل قابل عرضه دربازار

ازقبیل:کابینت- میز- صندلی- هود- کمد- کتابخانه- تختخواب- وسایل کاربردی چوبی برای منزل و.......

95000


آوا کامپیوتر

نرم افزار توضيحات قيمت(ريال)

Britannica 2010
جدیدترین ویرایش الکترونیکی عرضه شده از این محصول فوق العاده ارزشمند علمی است با دارا بودن حدود یک صد هزارمقاله علمی و متعبروبیش ازیک صد و شصت هزار مجله الکترونیک به شما کمک می کند تمامی اطلاعات مورد نظرتان راازمعتبر ترین به روز ترین وکامل ترین منبع دنیا درتمامی گروه بندی ها وموضوعات اطلاعاتی وعلمی دریافت کنید...(سپهر)
75000
1523 روش برای بهبود کیفیت زندگی حاوی جملات کوتاه و کلیدی در قالب نرم افزار مولتی مدیا(مهر) 60000

آموزش زبان انگلیسی

با استفاده از ترانه و آهنگ

100ساعت موسیقی پاپ انگلیسی به همراه متن ترانه ها و واژه نامه هوشمند

آکسفورد(مهر)

50000
نقش های گرافیکی با توجه به تغییرات فضای آپار هنری جهان به خصوص گرافیک ونقاشی درسالهای

اخیروبهره گیری آپار هنرمندان معاصرجهان ازالهامات وفضای هنرشرق کهن و

اروپای کلاسیک .استفاده ازنقش ونگارها رواج زیادی پیدا کرده است.(مهر)

65000
تعمیرلپ تاپ آموزش تعمیرات لپ تاپ تا سطح حرفه ای(سپهر) 120000

آموزش جامع STUDIO 9 FL
5ساعت آموزش . آموزش به شیوه ما لتی مدیا. آموزش از طریق مپالها وپروژه های کاربردی.به همراه نرم افزاروفایا پروژه های آموزشی (پر نیان) 79000
Emperor win7 Sp1

32/64bit

نسخه نهایی ویندوز7‚ همراه با سرویس پک 1در2نسخه32و64بیتی/فول اکتیووبدون دستکاری - با قابلیت آپدیت وبه روز رسانی +برترین نرم افزارهای محا فظتی روز دنیا با توضیحات وراهنمای فارسی شامل انواع آنتی ویروس وکلیه برنامه های امنیتی ونرم افزارهای ریکاوری وبازیابی اطلاعات و...است.پلاس ویندوز7شامل گجت ها‚تم های استاندارد ویندوز پس زمینه‚اضافات ویندوزو...و آموزش کامل نصب به صورت مالتی مدیا وفارسی است.
96000
Emperor win7 Sp1

32/64bit

Assistant 2011(32/64)+plus for windows

7(32/64)+drivers 2011(32/64)+auto driver(32/64)

75000آوا کامپیوتر

نرم افزار توضيحات قيمت(ريال)
Emperor win7

32/64bit

Assistant 2011(32/64)+learning windows7+office

2010(32/64)

100000
جزیره کد(گلدن) 20000تقلب و ترفند بازی دسته بندی شده به زبان فارسی با قابلیت جستجوبرای بیش از5000بازی کامپیوتری و کنسول (جدید) 60000
Goomla!(گلدن) شامل طراحی و پیاده سازی وب سایت با تمام امکانات و پورتا لهای تجاری و سبد خرید وامکانات تجارت الکترونیکی وگالری عکس و فیلم وفلش و سایر فایلهای چند رسانه ای و.... 120000

نرم افزار توضيحات قيمت(ريال)
قرآن مجید مجموعه کامل قرائت ترتیل ومجلسی قرآن مجید .

همراه با دعا وزیارت وتواشیح

قابل اجرا درکلیه پخش کننده های صوتی MP3.وموبایل و کامپیوتر(مهر)


58000
اسپانیایی در خواب مجموعه کامل آموزش زبان (ROSETTA STONE SLEEP SPANISH)(سپهر) 100000
انگلیسی در خواب مجموعه کامل آموزش زبان (ROSETTA STONE SLEEP SPANISH)(سپهر) 100000
آلمانی در خواب مجموعه کامل آموزش زبان (ROSETTA STONE SLEEP SPANISH)(سپهر) 100000
فرانسه در خواب مجموعه کامل آموزش زبان (ROSETTA STONE SLEEP SPANISH)(سپهر) 100000
TELL ME MORE آلمانی (بهترین وکامل ترین مجموعه آموزش زبان) (سپهر) ۷۵۰۰۰
TELL ME MORE اسپانیایی(بهترین وکامل ترین مجموعه آموزش زبان) (سپهر) ۷۵۰۰۰

آوا کامپیوتر4/6/89

آوا کامپیوتر4/6/89

نرم افزار توضيحات قيمت(ريال)
TELL ME MORE انگلیسی(بهترین وکامل ترین مجموعه آموزش زبان) (سپهر) ۷۵۰۰۰
TELL ME MORE فرانسه(بهترین وکامل ترین مجموعه آموزش زبان) (سپهر) ۷۵۰۰۰
اتومبیل برتر1(سپهر) یک فوق مستند تست ومقایسه اتومبیل های برتر دنیا . این مستند نیازی به معرفی ندارد چون همه یا اسمش را شنیده اند و یا تصویرآن رادیده اند.(دوبله فارسی) ۱۰۰۰۰۰
ژورنال لباس کودکان

(سپهر)

مجموعه ای بی نظیراز لباسهای کودکان 1تا15سال شامل:بلوز وشلوارولباسهای مجلسی وانواع و اقسام نوع لباس می باشد. بدون محدودیت در دفعات نصب واجرا-امکان ذخیره تصاویرو استفاده از آنها- امکان چاپ تصاویر.این مجموعه برای ایده گرفتن طراحان وتولید کنندگان پو شاک و....می باشد. 65000
بازار تبادل ارزها

(سپهر)

شامل:فارکس- ویژگیهای بازار فارکس- قابلیت های مهم فارکس- تاریخچه فارکس-

واژه نامه تخصصی اصطلاحات واختصارات فارکس- معرفی کارگزاران و...- بدون محدودیت در دفعات نصب واجرا- امکان چاپ کلیه مطالب

55000
بازاریابی(سپهر) آموزش جامع اصول وتکنیکهای بازاریابی 70000
رمانهای مشهور جهان

(سپهر)

شامل رمانهای معروفی چون:بیل گیتس وبابا لنگ درازودکتر ژیواگو ودرسایه کوهستان و....می باشد. 65000
کامپیوتر را قورت بده (زیبا سافت) شامل آموزش جامع بخش های مختلف کامپیوتروبرنامه های مختلف می با شد.از جمله ویندوزواینترنت وفیلم وموزیک وآفیس وفتو شاپ وکپی ورایت و برنامه های کاربردی وسخت افزار را شامل می شود. 85000
Windows XP sp3 ویندوز نصب اتوماتیک در بسته بند ی جدید و زیبا- فقط یک بار امتحان کنید.(هزاره سوم) 70000
Windows7 ویندوز نصب اتوماتیک در بسته بند ی جدید و زیبا- فقط یک بار امتحان کنید.(هزاره سوم) 50000آوا کامپیوتر

نرم افزار توضيحات قيمت(ريال)
جنایت جنگی دارینوس به همراه کتابچه فارسی 45000
نبرد جهانی دارینوس به همراه کتابچه فارسی 68000
نقاشی سحرآمیز آموزش هنرکاغذ وتا. مدل های جالب برای کودکان . به همراه نمونه های قابل چاپ رنگی. از محتویات بی نظیر این مجموعه می توان به موارد زیر اشاره کرد:بیش از700الگوی رنگ آمیزی با قابلیت چاپ ویا استفاده درنرم افزار نقاشی ...(کاربر)
75000
دنیای انگلیسی بیش از11ساعت آموزش زبان درقالب33بخش به صورت فیلم وانیمیشنهای زیبا.با

کیفیت تصویربسیار خوب وقابل اجرابرروی سیستم های پخش DVDخانگی ورایانه.

ویژه کودکان درتمامی سنین.... (کاربر)

85000
سیاره بچه ها آموزش زبان انگلیسی . بازی های وقابل اجرابر روی انواع سیستم های کامپیوتری در موضوعات مختلف . کارتون وویدئوکلیپهای شادوموزیکال... (کاربر) 85000
گنجینه هدایت نرم افزارقرآن کریم با ترجمه فارسی و18زبا ن دیگر.امکان حفظ سوره ها وآیات با قابلیت تکرارتا10باروتنظیم زمان مکث . ادعیه و زیارات. قرائت وحفظ مفاتیح الجنان . صحفیه سجادیه . شامل 2عدد حامل DVD مخصوص رایانه وگوشی های تلفن همراه.... (کاربر) 85000محصولات لوح دانش (گسترش نرم افزار)

(براساس آخرین تغییرات کتب درسی)

آموزش کامل دروس ابتدایی

عنوان قیمت(ريال)
اول دبستان 75000
دوم دبستان 75000
سوم دبستان 75000
چهارم دبستان 75000
پنجم دبستان 75000

آموزش کامل دروس راهنمایی

عنوان قیمت(ريال)
آموزش کامل اول راهنمایی 75000
آموزش کامل دوم راهنمایی 75000
آموزش کامل سوم راهنمایی 75000

آموزش دروس دبیرستان
اول دبیرستان دوم دبیرستان سوم دبیرستان
ریاضیا ت 35000 ریاضیا ت 35000 ریاضیا ت 35000
زیست بهداشت 35000 زیست شناسی 35000 زیست شناسی 35000
فیزیک 35000 فیزیک 35000 فیزیک (تجربی) 35000
انگلیسی 35000 انگلیسی 35000 فیزیک (ریاضی وفیزیک) 35000
شیمی 35000 شیمی 35000 انگلیسی 35000
عربی 35000 عربی 35000 حسابان 35000
هندسه 35000 شیمی 35000
عربی 35000
هندسه 35000
جبر واحتمال 35000

محصولات لوح دانش (گسترش نرم افزار)

(براساس آخرین تغییرات کتب درسی)

آموزش کلیه دروس دبیرستان

عنوان قیمت(ريال)
اول دبیرستان 100000
دوم دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک 100000
دوم دبیرستان رشته علوم تجربی 100000
سوم دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک 100000
سوم دبیرستان رشته علوم تجربی 100000
پیش دانشگاهی 100000

آموزش دروس پیش دانشگاهی

عنوان قیمت(ريال)
ریاضی عمومی 35000
حساب دیفرانسیل 35000
فیزیک1و2ریاضی 35000
انگلیسی 35000
شیمی 35000
فیزیک1و2 تجربی 35000
هندسه تحلیلی جبرخطی 35000
ریاضیات گسسته(ریاضی) 35000آوا کامپیوتر

نرم افزار توضيحات قيمت(ريال)
نقاشی سحرآمیز آموزش هنرکاغذ وتا .مدل های جالب برای کودکان .به همراه نمونه های قابل چاپ رنگی.ازمحتویات بی نظیراین مجموعه می توان به موارد زیراشاره کرد:بیش از700الگوی رنگ آمیزی باقابلیت چاپ ویا استفاده درنرم افزارنقلشی...(کاربر) 75000
دنیای انگلیسی بیش از11ساعت آموزش زبان درقالب33بخش به صورت فیلم وانیمیشن های زیبا با کیفیت تصویربسیارخوب وقابل اجرا برروی سیستم های پخش DVDخانگی ورایانه.ویژه کودکان درتمامی سنین...(کاربر) 85000
سیاره بچه ها آموزش زبان انگلیسی .بازی های قابل اجرا برروی انواع سیستم های کامپیوتری درموضوعات مختلف .کارتون وویدئوکلیپهای شادوموزیکال ...(کاربر) 85000
بازگردان ویندوز نرم افزار آموزشی+نسخه کامل نرم افزار.فقط باکلیک ویندوزخود رامثل روزاول کنید(رهام سیستم) 38000
آلبوم ساز نرم افزار آموزشی+نسخه کامل نرم افزار.قابل پخش برروی دستگاههای :

CD PLAYER.DVD PLAYER.موبایل وکامپیوتر...(رهام سیستم)

38000
جراحی پلاستیک

عکس

نرم افزار آموزشی+نسخه کامل نرم افزار.عکس افراد مورد نظرتان رابا این نرم افزارجراحی پلاستیک کنید.(رهام سیستم) 38000
افکت گذاری عکس نرم افزار آموزشی+نسخه کامل نرم افزار.وفقط با چند کلیک افکت مورد نظرتان رابرروی عکس عمالب کنید.(رهام سیستم) 38000
کنترل کامپیوترکودکان نرم افزارآموزشی+نسخه کامل نرم افزار. کامپیوترکودکان خودراکنترل کنید وبرعملکرد آنها نظارت داشته باشید.(رهام سیستم) 38000
زنگ تفریح کودکان +بزرگ سالان مجموعه بازی های هیجان انگیز(نصب با یک کلیکclick)(رهام سیستم) 38000

آوا کامپیوتر

نرم افزار توضیحات قیمت (ريال)
Video tudio x3 آموزش جامع مقدماتی تا پیشرفته (نوآوران)1dvd 52000
Power point 2010 سری آموزشی آکادمیک به همراه نسخه قابل نصب (مهرگان) 68000
Excel 2010 سری آموزشی آکادمیک به همراه نسخه قابل نصب(مهرگان) 68000
Access2010 سری آموزشی آکادمیک به همراه نسخه قابل نصب(مهرگان) 68000
Word2010 سری آموزشی آکادمیک به همراه نسخه قابل نصب(مهرگان) 68000
LORD2011 18DVDنرم افزاروآموزش باجوایز نفیس(نوین پندار) 219000

آواکامپیوتر

نرم افزار توضيحات قيمت(ريال)
Rad clip سری جدید کلیپهای راد:یک کلیپ (پروژه ی آماده)میکس زیبا.قابل استفاده برروی تمام نسخه های نرم افزار. Premiere به همراه نرم افزارهای جانبی وplug-in –های مربوطه.امکان نصب کلیک در مسیرمورد نظر.دارای راهنمای کامل وبخش. بدون نیاز به استفاده ازکارتهای مایرو. سرعت پردازش (render)بالا.به همراه نرم افزاری قدرتمند برای مدیریت کلیپها(رم افزار راد) 48000
اقتصاد خرد اولین وتنها نرم افزارآموزشی اقتصاد خرد(دکترمحسن نظری)قابل استفاده:

دانشجویان رشته های اقتصاد‚مدیریت‚ حسابداری‚ مهندسی اقتصاد کشاورزی‚ داوطلبان کنکورکارشناسی ارشد‚ اساتید و مدیران و سایر علاقمندان.

130000
المنجد3 اولین وکاملتر ین نرم افزار فرهنگ لغت.عربی به فارسی- فارسی به عربی. المنجد عربی به عربیوقاموس لغات قرآن. براساس کتابهای فرهنگ بزرگ جامع نوین وفرهنگ دانشگاهی 2(اپراستاداحمد سیاح) 85000آوا کامپیوتر

نرم افزار توضيحات قيمت(ريال)
قرآن حکیم ویژه به همراه استخاره گویا.نرم افزار چند منظوره ی:قرائت‚ ترتیل‚ترجمه‚تفسیرقرآن .با امکان جستجو و چاپ (گسترش) 79000
Picture shutter

stock

1200 photos.300dpi

مجموعه ای ازبرترین عکس های سایت شاتراستوک با کیفیت عالی(مهر)

75000
JOOMLA! آموزش طراحی و پیاده سازی انواع وب سایت.با سیستم مدیریت محتوی

(CMS)جوملا(گلدن)

120000
آموزش آشپزی و

شیرینی پزی

آموزش 50نوع غذاو شیرینی ایرانی (گلدن) 80000

نرم افزار توضيحا ت قيمت(ريال)
ESET Nod32 Antivirus 1 licence 350000
ESET Nod32 Antivirus licence 2 500000
ESET Nod32 Antivirus licence 3 680000
ESET Nod32 Antivirus licence 4 850000
ESET Smart security 1 licence 540000
ESET Smart security licence 2 630000
ESET Smart security licence 3 800000
ESET Smart security licence 4 1080000

آوا کامپیوتر

نرم افزار توضيحا ت قيمت(ريال)
Kaspersky Antivirus 1 licence 320000
Kaspersky Internet Security licence 1 450000
Kaspersky Internet

Security

Licence 3 820000
Kaspersky Antivirus Licence 3 550000
Bitdefender Internet

Security

1 licence 250000
Bitdefender Internet

Security

licence 3 500000
Bitdefender total security Licence 1 350000
Bitdefender total

Security

Licence 3 700000

آوا کامپیوتر

آوا کامپیوتر26/5/89

نرم افزار توضيحات قيمت(ريال)
آموزش گرافیک

تبلیغات چاپی

3:30ساعت مطالب آموزشی .آموزش به شیوه مالتی مدیا.آموزش از طریق مثالها وپروژه های کاربردی(پرنیان) 69000
آموزش کاردستی ایده های خلاقانه .آموزش ساخت انواع کارت پستال .قاب وآلبوم عکس.دفترچه

خاطرات و....(پرنیان)

60000آوا کامپیوتر26/5/89

نرم افزار توضيحا ت قيمت(ريال)
آموزش جامع COREL PAINTER نقاشی دیجیتال 40ساعت مطالب آموزشی . آموزش به شیوه ما لتی

مدیا.آموزش از طریق مثا لها وپروژه های آموزشی (پرنیان )

79000
لذت آشپزی غذاهای گوشتی.انواع خورشت. غذاهای رژیمی.غذاهای گیاهی.ماکارونی ها

غذاهای ساده .ساندویچ و پیتزا. غذاهای مرغ و پرنده. غذاهای دریایی .

غذاهای کودکان .سوپ وسالاد(مهرگان )

49000
NOKIA سری موبایل ها سری جدید One click(automatic install) 90000
Pocket pc 2 One click(automatic install) سری جدید 120000
Sony ericsson One click(automatic install) سری جدید 90000
Gps 1 One click(automatic install) سری جدید 90000
Iphone 1 One click(automatic install) سری جدید 180000
SAMSUNG 1 One click(automatic install) سری جدید 90000
DICTIONARY 1 One click(automatic install) سری جدید 60000
TOP BOX 4 One click(automatic install) سری جدید 80000

آوا کامپیوتر

نرم افزار توضيحات قيمت(ريال)
داستانهای هند(البرز) سفری مستند از هند است که توسط مایکل و ود مستند ساز برجسته به سرزمین هند انجام شده است .این مجموعه دوبله فارسی شده و به طور کامل وشامل 6 بخش به صورت زیر است :آغاز- قدرت ایده ها- ادویه و مسیر های جاده ابریشم – قرون طلا- نشست دو اقیانوس – آزادی 69000
چه کسی استالین را کشت؟ این مجموعه دارای سه اپیزود است:قتل های قرن بیستم – قتل استالین و ...این مجموعه دوبله شده فارسی است (البرز) 69000
هیتلر و استالین

ریشه های شیطان

(البرز)

این مجموعه درمورد جنگ جهانی دوم است که از زاویه ای کاملا متفاوت به این واقعه نگاه شده – دوبله فارسی 69000
عصرفضا:داستان ناس (البرز) این مجموعه بسیارمفید برای علاقه مندان به نجوم می باشد و شما را با سیرتکامل بشردرعلم نجوم و فضا آشنا می سازد.فیلمهای بسیارزیبا از سفرهای فضا نوردان به ماه وسفینه های فضایی وکرات دیگرنمای زمین از روی کره ماه وتصاویری بسیار زیبااز ناسا درفضا- دوبله فارسی 69000
پیشگویی های نوستر

آداموس سال2012

این مجموعه شامل اطلاعاتی راجع به زندگی نوسترآداموس می باشد و

پیشگویی های اوبیشتربه صورت رباعیات است . این مجموعه دوبله فارسی

است.(البرز)

59000
ترورهای ننگین این مجموعه شامل سری پرونده های بریتا نیا است. ترورهای مختلفی که درطول تاریخ انجام شده. دوبله فارسی.(البرز) 59000
سیاره آبی (البرز) این مجموعه تاریخ طبیعی اقیانوسها را به رخ می کشد و شامل آشنایی با بزرگترین حیوانات دنیا از جمله دلفین ها‚کوسه ها‚فک های آبی‚خرچنگ ها‚نهنگها وعروس دریایی و...می باشد. دوبله فارسی 79000

آوا کامپیوتر

نرم افزار توضيحات قيمت(ريال)
نیروهای زمین (البرز) دراین مجموعه به سراغ چهار نیروی فوق العاده می رویم که سیاره زمین را شکل داده اند.این مجموعه کاملا علمی است وتوسط کارشناسان معتبرتهیه شده است.این مجموعه شمارابا واقعیت هایی مثل آتشفشان واتمسفرویخ و اقیانوس ها آشنا می کند.

دوبله فارسی

69000

آوا کامپیوتر23/5/89

نرم افزار توضيحات قيمت(ريال)
ترانه های خاله ستاره 1و2 کارتونهای موزیکال وشاد براساس واحدکارمراکزآموزشی کودکان.(واحد کار کودکان .2لوح فشرده تصویریVCD.سنین 1تا9سال )(فرا رسانه برگ) 39000
مرزبان نامه1و2 کارتونهای موزیکال وشاد براساس کتاب کهن مرزبان نامه .(دارنده عنوان شادترین ترانه کودک کشور.2لوح فشرده تصویریVCD.12کارتون آهنگین . سنین 1تا10سال ) (فرا رسانه برگ) 39000
دهکده بازی 1 بازیهای رایانه ای براساس کتاب کهن مرزبان نامه .به همراه کارتونهای موزیکال مرزبان نامه1.برنده عنوان بهترین بازی رایانه ای کشور.2سی دی(نرم افزار +VCD)بیش از10بازی پرهیجان .5کارتون آهنگین. سنین 6تا12سال (فرا رسانه برگ) 39000
دهکده بازی2 بازیهای رایانه ای براساس کتاب کهن مرزبان نامه .به همراه کارتونهای موزیکال مرزبان نامه1.برنده عنوان بهترین بازی رایانه ای کشور.2سی دی(نرم افزار +VCD)بیش از10بازی پرهیجان .5کارتون آهنگین. سنین 6تا12سال (فرا رسانه برگ) 39000
بهشت بازی 1 بازیهای رایانه ای براساس داستانهای قرآن کریم.2سی دی(نرم افزار+VCD)بیش از10بازی پرهیجان . سنین 6تا12سال (فرا رسانه برگ) 39000آوا کامپیوتر23/5/89

نرم افزار توضيحات قيمت(ريال)
بهشت بازی 2 بازیهای رایانه ای براساس داستانهای قرآن کریم.2سی دی(نرم افزار+VCD)بیش از10بازی پرهیجان . سنین 6تا12سال (فرا رسانه برگ) 39000
سیاره تندرستی آموزش پاکیزگی. ورزش. بهداشت دهان ودندان.بیماریها وحفظ سلامت.(دوزبانه-فارسی ‚انگلیسی)کارتونها وشعرهای شاد آموزشی.بازیهای پرهیجان.سرگرمی -پازل‚ نقاشی.سنین 4تا12سال .( فرا رسانه برگ) 39000
سیاره خوراکی ها آموزش فواید خوراکی ها ونقش تغذیه دررشد وسلامت.(دوزبانه- فارسی ‚انگلیسی)کارتونها وشعرهای شاد آموزشی.بازیهای پرهیجان.سرگرمی - پازل‚ نقاشی. سنین 4تا12سال .( فرا رسانه برگ) 39000
سیاره هنر آموزش هنرهای گوناگون .نقاشی.موسیقی.کاردستی...(دوزبانه- فارسی‚انگلیسی) کارتونها وشعرهای شاد آموزشی.بازیهای پرهیجان.سرگرمی - پازل‚ نقاشی. سنین 4تا12 سال .( فرا رسانه برگ) 39000
سیاره حیوانات آموزش حیوانات مختلف.صداها.غذاها و عادتهای آنها.(دوزبانه- فارسی‚انگلیسی) کارتونها وشعرهای شاد آموزشی.بازیهای پرهیجان.سرگرمی - پازل‚ نقاشی. سنین 4تا12سال .( فرا رسانه برگ) 39000
سیاره اعداد آموزش اعداد .ریاضی ساده .هوش وسرگرمی های فکری. (دوزبانه- فارسی‚ انگلیسی ) کارتونها وشعرهای شاد آموزشی.بازیهای پرهیجان.سرگرمی - پازل‚ نقاشی. سنین 4تا12سال .( فرا رسانه برگ) 39000
کیتی پیشی ملوس آموزش مسواک زدن.جمع کردن اسباب بازیها.سلام کردن.دستشویی رفتن.غذا خوردن ولباس پوشیدن - سرگرمی- پازل- کارتونهای بسیاررشد آموزشی.آموزش مهار تهای زندگی.سنین1تا3سال.( فرا رسانه برگ) 39000
سیاره شادی

آموزش احساسات مختلف. آموزش مهارتهای زندگی وپرورش روحی وروانی (دوزبانه- فارسی‚ انگلیسی) کارتونها وشعرهای شاد آموزشی.بازیهای پرهیجان. سرگرمی- پازل‚ نقاشی. سنین 4تا12سال .( فرا رسانه برگ) 39000
آوا کامپیوتر23/5/89

نرم افزار توضيحات قيمت(ريال)
Brainy Baby 2 برای سنین 1تا5سال (45دقیقه)کودکان با دیدن این ویدئوازدیدن چهره های جالب لذت خواهند برد وبا دیدن بازیها .موسیقی ها...شاد وسرخوش می شوند. 3dvd(شهرزاد) 75000
Brainy Baby 1 برای سنین 9ماهه تا24ماهه ..1تا3سال .وبالاتر.......معرفی 12شکل و رنگ مختلف .همراه با موسیقی جا لب ....(شهرزاد) 75000
MAGIC ENGLISH محصولی از کمپانی والت دیزنی با استفاده ازشخصیت های کارتونی تولیدات خود ازجمله :سیندرلا‚میکی موس‚گوفی‚ دانی داگ‚شیرشاه‚دیو و دلبر...با به کارگیری امکاناتی نظیرزیرنویس کلمات وتکرارموزیکهای شادوزیبا‚یاد گیری زبان انگلیسی را برای کودکان آسان می سازد.(13DVD) 110000
BABY LANGUAGE 5 نوع گریه ای راکه نوزادان برای ارتبط برقرارکردن ورفع نیازهای روزانه خود از آن استفاده می کنند بشناسید....(شهرزاد) 65000
BABY BRIGHT اولین برنامه از سری برنامه های BABY BRIGHT که برای کودکان 3تا 12ماه مفید است وسرشار از رنگها ‚صداها‚اشیا و موسیقی های مختلف می باشد. دومین برنامه ای که برای کودکان 3تا24ماه کاربرد دارد به کودک شما کمک می کند تا رفتار و روابط بین اشیا واشکال را تشخیص دهدو...تمامی موارد فوق براساس آخرین تحقیقات وپژوهشهای علمی انجام شده است که رشد مغزی کودکان راافزایش میدهد. (شهرزاد) 75000
SIMPLY KIDS مجموعه داستانها وترانه های کودکان به صورت انگلیسی می باشد. 65000
LOVEIS براساس پرفروش ترین کتاب سال و بهترین هدیه برای کسی که دوستش دارید. حاوی تصاویر اصلی و انیمیشن فانتزی و بازی و فال وطالع بینی و....(فرارسانه برگ) 55000
کلیله ودمنه 1 4کتاب +2سی دی(فرارسانه برگ) 100000
آوا کامپیوتر23/5/89

نرم افزار توضيحات قيمت(ريال)
کیتی پیشی ملوس شامل داستانهای بسیار شاد آموزشی ولوح فشرده تصویری و6کارتون آموزشی جذاب برای سنین 1تا3سال برای آموزش مسواک وجمع کردن اسباب بازی وسلام کردن ودستشویی رفتن (فرارسانه برگ) 15000
ترانه های خاله ستاره1 شامل ترانه های بسیار شاد آموزشی ولوح فشرده تصویری و10کارتون آهنگین. مناسب برای سنین 1تا9سال. (فرارسانه برگ) 15000
ترانه های خاله ستاره2 شامل ترانه های بسیار شاد آموزشی ولوح فشرده تصویری و10کارتون آهنگین. منا سب برای سنین 1تا9سال.(فرارسانه برگ) 15000
مرزبان نامه 1 دارنده عنوان شاد ترین ترانه کودک کشور و شامل یک وی سی دی و7 کارتون آهنگین وکارتون های موزیکال وشاد براساس کتاب کهن مرزبان نامه.مناسب 1تا 12 سال 15000
مرزبان نامه2 دارنده عنوان شاد ترین ترانه کودک کشور و شامل یک وی سی دی و7 کارتون آهنگین وکارتون های موزیکال وشاد براساس کتاب کهن مرزبان نامه.مناسب 1تا 12 سال 15000
OFFICE 2010 32و64بیت.آخرین نسخه ازحرفه ای ترین نرم افزار تایپ واموراداری اکتیو شده با امکانات کامل و بدون محدودیت (NEW TECH ) DVD1
PHOTO SHOP CS5 آخرین نسخه نرم افزارمحبوب فتوشاپ وقابل نصب روی ویندوزهای ویستا و

ایکس پی وهفت (NEW TECH )

DVD1
AUTO CAD2011 ابزار نقشه کشی اتوکد

(NEW TECH)

DVD1
3MAX 2011 حرفه ای ترین ابزارخلق تصاویر3بعدی

(NEW TECH)

DVD1آوا کامپیوتر23/5/89

نرم افزار توضيحات قيمت(ريال)
WINDOWS 7 مجموعه بیش از800درایور برای قطعات سخت افزاری مختلف شامل مادربورد و کارت صدا و...(NEW TECH) DVD1
LEARN TO SPEAK

ENGLISH 2010

بهترین و حرفه ای ترین نرم افزارآموزش زبان جهان دنیا همراه بافایل های صوتی برای گوش کردن دراتومبیل ویا ام پی تری پلیر ((NEW TECH DVD1
FLASH CS5 پشتیبانی از به طور کامل. Action script3. بانصب آسان وفیلم آموزشی. خلق تصاویروانیمیشن های فلش.طراحی وب وتیزرهای تبلیغاتی (( NEW TECH DVD1
WINDOWS 7 OFFICE 2007 SP2. WINDOWS 7 DRIVERS 2010.نسخه نهایی ویندوزهفت بافعال سازی کامل وبدون محدودیت زمانی.میکروسافت آفیس 2007سریس پک2. اکپردرایوهای معمول مادربورد.کارت گرافیک وکارت صدا برای ویندوز7. ((NEW TECH DVD1
ASISANT 2010 مجموعه برنامه های کاربردی که همه به آن نیاز دارند.((NEW TECH 2CD
PLAYERS COLLECTION 2010 مجموعه ابزارهای پخش فایل های چند رسانه ای.((NEW TECH 1CD
GRAPHIC & PHOTO TOOLS COLLECTION 2010 مجموعه نرم افزارهای گرافیکی و ویرایش تصویر.((NEW TECH 1CD
KASPERSKY 2010 مجموعه آنتی ویروس قدرتمند.((NEW TECH 1CD
ESET COLLECTION

2010

مجموعه آنتی ویروس قدرتمند.((NEW TECH 1CD
WINDOWS XP SP2.((NEW TECH 1CD
آوا کامپیوتر23/5/89

نرم افزار توضيحات قيمت(ريال)
OFFICE 2003 مجموعه ابزارهای اینترنتی INTERNET 2010 (NEW TECH) 1CD
RECOVERY 2010 مجموعه ابزارهای بازیابی اطلاعات (NEW TECH) 1CD
WINDOWS XP CRYSTAL 2010 SP2 .((NEW TECH 1CD
Office مجموعه کامل نرم افزارها Office 97. Office 97 arabic.office 2000.office xp.

Office 2003.sp3.office 2007.Ms office 2010

) سپهر)

65000
آناتومی بدن انسان دراین اطلس آناتومی تصاویر واقعی از یک نمونه بدن تشریحی دریک فضای سه بعدی ارائه می شود......(پاسارگاد) 65000
طراحی داخل منزل مجموعه مدل های آماده سه بعدی جهت طراحی داخلی (پاسارگاد) 60000
طراحی خارجی ساختمان مجموعه مدل های آماده سه بعدی جهت طراحی خارجی (پاسارگاد) 65000
آموزش تکنیکهای برترposer DVD2-آموزش مقدماتی تا پیشرفته به همراه نرم افزار40ساعت/75درس NEW 82000
آموزش Labview DVD2-آموزش مقدماتی تا پیشرفته به همراه نرم افزار120ساعت/100درس NEW 88000
آموزش Delphi 2010 2DVD- آموزش مقدماتی تا پیشرفته به همراه نرم افزار120ساعت/135درس NEW 85000
آموزش Autocad2011 2DVD- آموزش مقدماتی تا پیشرفته به همراه نرم افزار140ساعت/209درس NEW 72000آوا کامپیوتر23/5/89

نرم افزار توضيحات قيمت(ريال)
آموزش Autocad2011(3D) 2DVD- آموزش مقدماتی تا پیشرفته به همراه نرم افزار30ساعت/52درس NEW 58000
آموزش Solidworks 2010 3DVD- آموزش مقدماتی تا پیشرفته به همراه نرم افزار130ساعت NEW 112000
آموزش After Effects cs5 1DVD- آموزش مقدماتی تا پیشرفته به همراه نرم افزار10ساعت/53درس NEW 65000

محصولات شرکت افرا رایان

نام محصول توضيحات قيمت(ريال)
آموزش آواز مدرس قنبری 70000
آموزش پیانو معرفی ساز – تئوری موسیقی – آموزش به صورت انیمیشن‚ نت به نت‚ فیلم- تدریس400 مبحث و... 60000
آموزش جامع تار مدرس خانم بهاره فیاضی 160000
آموزش جامع تنبک مدرس پیمان صمیمی 170000
آموزش جامع سلفژ مدرس آقای کاوه سرویانی 70000
آموزش جامع سنتور نسخه اول مدرس سپهر رفیعیان 160000
آموزش جامع سنتور نسخه دوم مدرس سپهر رفیعیان 160000
آموزش جامع سه تار نسخه اول مدرس عرفان گنجه ای 160000
آموزش جامع سه تار نسخه دوم مدرس عرفان گنجه ای 160000محصولات شرکت افرا رایان

نام محصول توضيحات قيمت(ريال)
آموزش جامع گیتار - پاپ مدرس خانم فرنوش رمضانخانی 80000
آموزش جامع نی DVD نسخه اول مدرس کاوه سروریان 150000
آموزش جامع نی DVD نسخه دوم مدرس کاوه سروریان 150000
آموزش دف مدرس غلامرضا زند کریمی 70000
آموزش عود مدرس خانم بهاره چم آسمانی 70000
آموزش کمانچه مدرس مقدس 70000
آموزش گام به گام گیتار- کلاسیک مدرس چارز رامیرز 60000
آموزش مقدماتی تار مدرس هوتن شرف بیاتی 85000
آموزش مقدماتی تنبک مدرس غلامرضا زند کریمی 85000
آموزش مقدماتی سنتور مدرس محمد عبدی 85000
آموزش مقدماتی سه تار مدرس هوتن شرف بیاتی 85000
آموزش نت نویسی وآهنگ سازی -Finale 2005-آموزش استفاده از برنامه نت نویسی کاملا فارسی – ذخیره نتها – علائم رایج و... 80000
آموزش ویولن1 مدرس آقای حبیب الله جمالی 100000
آموزش ویولن 2 مدرس آقای حبیب الله جمالی 100000
خودآموز تصویری سنتور قابل اجرادرplayar dvd 35000


محصولات شرکت افرا رایان

نام محصول توضيحات قيمت(ريال)
خودآموز تصویری گیتارپاپ قابل اجرادرplayar dvd 35000
خودآموزتصویری دف قابل اجرادرplayar dvd 35000
خودآموزتصویری عود قابل اجرادرplayar dvd 35000
خودآموزتصویری تمبک قابل اجرادرplayar dvd 35000
خودآموزتصویری تار قابل اجرادرplayar dvd 35000
خودآموز تصویری سه تار قابل اجرادرplayar dvd 35000
خودآموزتصویری آواز قابل اجرادرplayar dvd 35000
مقدماتی (سه تار)(تار) (سنتور)(تمبک) (افرا)با احتساب تخفیف (هر کدام ) 40000

آوا کامپیوتر(89.3.10)

نرم افزار توضيحات قيمت(ريال)
آموزش Ansys 12 مدلسازی‚ شبکه بندی وتحلیل در جامدات- کلیه مفاهیم وتعاریف دراجرای قدم به قدم پروژه- توسط اساتید و مدیران ارشد- بدون محدودیت دردفعات نصب و اجرا- پاسخگویی به سوالات در:FORUM.IDESAZAN.IR(ایده سازان) 60000

آموزشoracle 11g


با نرم افزارORACLE SQL*PLUS- کاربا بانک اطلاعاتی ‚ایجاد اشیا و برنامه نویسی - کلیه مفاهیم وتعاریف دراجرای قدم به قدم پروژه- تدریس توسط مهندس حبیبی با12سال سابقه تدریس دردانمارک - پاسخگویی به سوالات در: FORUM.IDESAZAN.IR(ایده سازان) 65000آوا کامپیوتر(89.3.10)

نرم افزار توضيحات قيمت(ريال)
آموزش Asp.net.3.5 ونکاهی به4 Asp.net- به همراه نرم افزار VISUAL STUDIO .NET2008کار وایجاد بانک اطلاعاتی وکنترل پنل ها است- کلیه مفاهیم وتعاریف دراجرای قدم به قدم پروژه- توسط اساتید و مدیران ارشد- بدون محدودیت دردفعات نصب و اجرا- پاسخگویی به سوالات در:FORUM.IDESAZAN.IR(ایده سازان) 65000
آموزش UML با نرم افزارRATIONAL ROSE- تحلیل وطراحی آموزش دانشگاه – به همراه کل SOURSEپروژه - کلیه مفاهیم وتعاریف دراجرای قدم به قدم پروژه- توسط اساتید و مدیران ارشد- بدون محدودیت دردفعات نصب و اجرا- (ایده سازان) 55000
آموزش JAVA با نرم افزارNETBEANS- طراحی سیستم با اصول OOP - کلیه مفاهیم وتعاریف دراجرای قدم به قدم پروژه- توسط اساتید و مدیران ارشد- بدون محدودیت دردفعات نصب و اجرا- پاسخگویی به سوالات در:FORUM.IDESAZAN.IR(ایده سازان) 65000
آموزش CRYSTAL REPORT با نرم افزارVS.NE- کاربا DATA BASEمدیریت عملکرد مشتری- کلیه مفاهیم وتعاریف دراجرای قدم به قدم پروژه- توسط اساتید و مدیران ارشد- بدون محدودیت دردفعات نصب و اجرا- (ایده سازان) 55000
آموزش PLC با نرم افزارSIMATIC MANAGER S7- طراحی مدارات با سیستم های برنامه پذیر PLC- کلیه مفاهیم وتعاریف دراجرای قدم به قدم پروژه- توسط اساتید و مدیران ارشد- بدون محدودیت دردفعات نصب و اجرا- پاسخگویی به سوالات در:FORUM.IDESAZAN.IR(ایده سازان) 68000
وکیل یار حقوقی مجموعه ای از قوانین و مقررات حقوقی – نمایش مستقیم آرا و نظریات مرتبط به هرموضوع درکنارقوانین مربوطه- امکان به روز رسانی- امکان پشتیبان گیری وبازیابی اطلاعات (توسکا) 250000
طرحهای اسلیمی متحرک 1 شامل 20طرح اسلیمی و سنتی ایرانی با فرمت MOVبه صورت حرکتی دردو سایز‚ DV‚HDبه صورت آلفا ارائه گردیده است- به همراه 35 طرح متحرک گل و بوته جدید(نقش و طرح) 69000آوا کامپیوتر(89.3.10)

نرم افزار توضيحات قيمت(ريال)
طرحهای اسلیمی متحرک 2 شامل 19طرح اسلیمی و سنتی ایرانی با فرمت MOVبه صورت حرکتی دردو سایز‚ DV‚HDبه صورت آلفا ارائه گردیده است- به همراه 60 طرح متحرک گل و بوته جدید(نقش و طرح) 69000
معماری داخلی 1 شامل مد لهای متنوع سرویس خواب و سرویس حمام ودستشویی و اتاق کودک ونوجوان وورودی و راهروها و پله ها و مدلهای درب و پنجره (پاسارگاد ) 65000
معماری داخلی2 شامل مد لهای متنوع اتاق ناهار خوری و کابینت و آشپزخانه ومبلمان داخلی 1و2وپلان معماری (پاسارگاد ) 65000
معماری داخلی3 شامل مد لهای متنوع دکوراسیون اداری وتجاری وهتل ها و مراکز اقامتی ورستوران وکافی شاپ واتاق نشیمن و پذیرایی واتاق کارومطا لعه (پاسارگاد ) 65000
معماری خارجی 1 شامل نمونه هایی برای پروژه های ویلایی ونمای خارجی ساختمان (پاسارگاد ) 65000
کابینت ومحصولات چوبی نرم افزارطراحی کابینت ‚ مبلمان ومحصولات چوبی- طراحی دکوراسیون آشپزخانه ‚اتاق خواب‚ اتاق کودک و... بیش از3200عکس ازطرح های مختلف –به همراه مدلهای متنوع (پاسارگاد ) 65000
طراحی دکوراسیون آشپزخانه و کابینت شامل نرم افزاراتوکد وطراحی کارهای چوبی ونرم افزار طراحی چوب به صورت سه بعدی (سپهر) 70000
آلبوم دیجیتالی عروس1
3آلبوم دیجیتالی آماده با فرمت PSD شامل36صفحه زیبا دراندازه های 15*10و 18*13 و30*23 و 30*30 ونیز طرح کارتهای گیفت (یاد بود) با کیفیت 300DPI می باشد.(نقش وطرح) 69000
آلبوم دیجیتالی عروس2

3آلبوم دیجیتالی آماده با فرمت PSD شامل36صفحه زیبا دراندازه های 15*10و 18*13 و30*23 و 30*30 ونیز طرح کارتهای گیفت (یاد بود) با کیفیت 300DPI می باشد.و همچنین این مجموعه شامل 28تا ازجدیدترین بک گراندهای ژورنالی اروپایی نیز می باشد.(نقش وطرح) 69000آوا کامپیوتر(89.3.10)

نرم افزار توضيحات قيمت(ريال)
مجموعه طرح های تجاری این مجموعه شامل 200نمونه از جدیدترین طرح های روز دنیا به صورت لایه باز شامل سربرگ ‚ کارت ویزیت ‚ دونمونه پاکت ملخی به همراه فونت ولوگو و250 لوگوی زیبا است .قابل ویرایش درفتوشاپ (نقش وطرح) 65000
مستند وآموزش پرش پرش پاکور پرش بریتانیا یعنی رفتن از نقطه Aبه Bدرسریعترین زمان ممکن (البرز) 58000
همه چیز درباره گوگل شامل نکاتی درباره ی گوگل ومعنی گوگل و ... دوبله فارسی (البرز) 65000
داستانهای کلاسیک جهان کتابهای صوتی به همراه متن کامل کتاب - به همراه 12داستان به صورت متن و صدا جهت یادگیری زبان انگلیسی برای سطوح مقدماتی و متوسطه ودرمحیط برنامه نویسی شده ‚ با کاربردی آسان (زبان گسترکسری) 65000
LONG MAN DICTIONARY FULLY UPDATED FOR 2009(پاسارگاد) 45000
ENGLISH ROSETTA STONE AUDIO COMPANION (LEVEL 1‚2‚3‚4&5) 89000
آزمونهای تافل TOFEL IBT KAPLAN‚LONG MAN PAPER‚… 70000
AUTO CAD COLLECTION 2011 AUTO DESK AUTO CAD 12‚14‚2000‚2002‚2004‚2007‚2006‚2008‚2010‚2011(سپهر) 65000
آموزش زبان اسپانیایی TELL ME MORE‚ ROSETTA STONE‚I SPEAK SPANISH 120000
آموزش زبان انگلیسی TELL ME MORE‚ ROSETTA STONE‚I SPEAK SPANISH 120000
آموزش زبان آلمانی TELL ME MORE‚ ROSETTA STONE‚I SPEAK SPANISH 120000
MUSIC BOX 200ساعت موسیقی بدون کلام ایرانی و خارجی ازبرترین آهنگسازان جها ن (داده طلایی) 70000
جزیره کد 5و4و3و2و1 کاملترین مجموعه کد تقلب وترفند بازیهای رایانه ای به زبان فارسی (داده طلایی) 45000


لیست درسی های دانشیار(VCD) با آخرین تغییرات کتب درسی

عنوان درس های دبستان

عنوان درس های دبستان تعداد CD قیمت (ريال)
علوم اول دبستان 3CD 000/30
علوم دوم دبستان 3CD 000/30
علوم سوم دبستان 5CD 000/35
علوم چهارم دبستان 4CD 000/35
علوم پنجم دبستان 5CD 000/35
فارسی اول دبستان 5CD 000/40
ریاضی پنجم دبستان 8CD 000/60
ریاضی چهارم دبستان 9CD 000/65
ریاضی سوم دبستان 8CD 000/60
ریاضی دوم دبستان 9CD 000/65

عنوان درسهای راهنمایی

عنوان درس های راهنمایی تعداد CD قیمت (ريال)
ریاضی اول راهنمایی 6CD 000/45
ریاضی دوم راهنمایی 7CD 000/60
ریاضی سوم راهنمایی 6CD 000/45
زبان اول راهنمایی 3CD 000/30
زبان دوم راهنمایی 3CD 000/30
زبان سوم راهنمایی 4CD 000/35
عربی اول راهنمایی 3CD 000/30
عربی دوم راهنمایی 4CD 000/35
عربی سوم راهنمایی 4CD 000/35عنوان درسهای راهنمایی VCD

عنوان درس های راهنمایی تعداد CD قیمت (ريال)
علوم اول راهنمایی 8CD 000/60
علوم دوم راهنمایی 7CD 000/50
علوم سوم راهنمایی 7CD 000/50
تاریخ سوم راهنمایی 4CD 000/40
تاریخ دوم راهنمایی 2CD 000/20
تاریخ سوم راهنمایی 2CD 000/20
جغرافی اول راهنمایی 2CD 000/20
جغرافی دوم راهنمایی 2CD 000/20
جغرافی سوم راهنمایی 2CD 000/20
کمک درسی دانشیار VCD

عنوان درس های دبیرستان تعداد CD قیمت (ريال)
ریاضی اول دبیرستان 6CD 000/45
ریاضی دوم دبیرستان 8CD 000/60
آمارومدل سازی دوم و سوم دبیرستان 2CD 000/20
هندسه 1 دوم دبیرستان 4CD 000/35
جبرواحتمال سوم ریاضی 5CD 000/50
ریاضی سوم تجربی 5CD 000/35
هندسه دوسال سوم دبیرستان 4CD 000/35
حسابان 10CD 000/60
ریاضی سوم انسانی 2CD 000/20
ریاضیات گسسته پیش دانشگاهی 5CD 000/35
ریاضی پایه پیش دانشگاهی انسانی 3CD 000/25
حساب دیفرانسیل وانتگرال پیش دانشگاهی 10CD 000/60
ریاضی عمومی

پیش دانشگاهی

11CD 000/70
کمک درسی دانشیار VCD

عنوان درس های دبیرستان تعداد CD قیمت (ريال)
هندسه تحلیلی وجبر خطی پیش دانشگاهی 6CD 000/40
فیزیک اول دبیرستان 9CD 000/60
فیزیک دوم دبیرستان 10CD 000/60
فیزیک سوم دبیرستان 8CD 000/60
فیزیک پیش دانشگاهی 14CD 000/60
شیمی اول دبیرستان 5CD تغییردارد
شیمی دوم دبیرستان 5CD 000/35
شیمی سوم دبیرستان 8CD 000/35
عربی اول دبیرستان تجربی وریاضی 4CD 000/60
عربی دوم دبیرستان تجربی وریاضی 4CD 000/35
عربی سوم دبیرستان تجربی وریاضی 4CD 000/35
عربی دوم دبیرستان انسانی 6CD 000/45
عربی سوم دبیرستان انسانی 6CD 000/45
عربی پیش دانشگاهی انسانی 7CD 000/50
ریاضی سوم فنی و حرفه ای
زبان انگلیسی اول دبیرستان 5CD 000/40
زبان انگلیسی دوم دبیرستان 4CD 000/30
زبان انگلیسی سوم دبیرستان 5CD 000/35
زبان پیش دانشگاهی 7CD 000/50
زبان فارسی اول دبیرستان 6CD 000/45
ادبیات فارسی اول دبیرستان 7CD 000/50
فارسی پیش دانشگاهی 10CD
کنکورزیست شناسی 5CD 000/50


آواکامپیوتر

ردیف محصولات توضیحات قیمت (ريال)
1 Adorage plug ins 1dvd- فیلترها وافکت های موجود درنسخه 1- سرویس های جدید برای نصب Adorage بر روی نرم افزارهای دیگر(شرکت راد) 72000
2 ILLOSION نرم افزاری ساده و قوی برای ساخت افکتهای ذرهای وکلیپ های ویدئویی همراه راهنمای کامل به روش اتو ماسیون همراه افکتهای آماده 58000
3 کلیپ میکس 1 همراه با 5 کلیپ آماده – همراه با ویرایش جدید – راهنمای کا مل – همراه نرم افزارهای جانبی و ... (شرکت راد) 58000
4 کلیپ میکس 2 همراه با 6 کلیپ آماده – همراه با ویرایش جدید به همراه نرم افزارها و plug in (شرکت راد) 68000
5 کلیپ میکس 3 همراه با 7 کلیپ آماده + ویرایش جدید کلیپها (4 کلیپ) به همراه نرم افزارها و plug in بدون نیاز به کارتهای مایرو (شرکت راد ) 72000
6 کلیپ میکس 4 همراه با 8 کلیپ آماده – راهنما ی کامل به همراه نرم افزارها و plug in (شرکت راد ) 90000
7

Partlel illsion 3.4 نرم افزاری سا ده و قوی برای ساخت افکتهای ذرهای وکلیپ های ویدئویی راهنمای کامل – دارای بیش از 3000افکت 82000
8
3 album plug ins 2.0 بیش از 150 کلیپ جدید – امکان ساخت کلیپهای اختصاصی 48000
9 rad


شامل 570 افکت و ترانزیشن سه بعد ی - بیش از 150 افکت و ترانزیشن انحصاری راد- سازگار با تمام کارتها ی ویدئو یی همراه با keygen 58000
10 ترفند های ویندوز xp

مخفی کردن درایو – مخفی کردن پوشه ها بدون فعال کردن hidden- عبور از پسوورد ویندوز و یا تغییر و حذف آن 32000
محصولات شرکت توسکا

عنوان توضيحا ت قيمت(ريال)
آموزش جامع گیاهان دارویی مرجع کا مل گیاهان دارویی ‚ خو ا ص ‚ اثر ات ‚ تصا ویر به همراه مشاوره درمان با گیا ها ن دارویی و ده ها امکان دیگر 69000
وکیل یار حقوقی مجموعه ای کامل شامل تما م قوانین حقوقی آراء وحدت رویه جستجو های مختلف بر روی عنوان و متن امکان بروز رسانی از طریق ارتباط با شرکت ‚ امکان افزودن قوانین جدید و ... 250000
وکیل یارجزایی قوانین مربوط به مجازاتها ‚ جرایم ‚ شرکاء و معاونین جرم ‚ تعد د و تکرار جرم ‚ حد ود شرعی ‚ قصاص ‚ دیه ‚ تعز یرات ‚ و مجازاتها و... 95000
ثبت شرکتها کلیه قوانین و مقررات در زمینه ثبت شر کت ها ‚ علا ئم تجاری و... تحت نظر استا د علی اکبر نیز ا ری کار شنا س رسمی داد گستری 95000
معجزه میوه ها مرجع کامل میوه ها ‚ خواص و اثر ات – احا د یث و روا یت ‚ تصا ویر –

مشا وره درمان با میو ه ها – معر فی انواع ما سک و سا لا د میو ه و ده ها

امکا ن دیگر

69000
گنجینه نا م ها قا بد ار تو سکا 69000
GIGA Vector selection قا بد ار تو سکا-2DVD 69000
نمونه قرار د ا د ها 300 عنوان قرار د ا د آ ما ده 98000
آوا کامپیوتر

نرم افزار توضيحا ت قيمت(ريال)
انگلیسی در خواب Sleep after english دیگریا د گیری زبا ن انگلیسی دشوار نخواهد بود.به کمک ضمیر نا خود آ گا ه در خو ا ب انگلیسی بیا موزد!! 65000
Auto cad collection 2011 سپهر 40000
منتخب برترین لحظه حیات وحش لوح مستند (گسترش) 40000
مبا رزه برای زنده ماندن لوح مستند (گسترش) 40000
دشمن آشتی نا پذیر لوح مستند (گسترش) 40000
7 خالق العا ده آفر یقا لوح مستند (گسترش) 40000
میکسر 12 بک گراند هایی با کیفیت AVI برای تدوین و مونتا ژ (مخصوص میکس و مونتا ژ فیلم ها ی خانوادگی (جشن ازدواج ) بک گراند های AVI از حرکت و ایجا د آتش به صورت ها ی مختلف برای استفاده در فیلمهای سینما یی و مستند ) (نسل جوان ) 60000
ابزار میکس و مونتاژ فیلم و صدا نرم افزار ها ی کار بر دی مخصوص تدوین و مونتا ژ فیلم . میکس فا یلها ی صوتی (نسل جوان ) 65000
کارگاه میکس 6

آموزش ا د یوس مقد ما تی و متوسطه . مخصوص مونتا ژ کاران . تدوین گران سینما و تلویزیون . فیلمبردا رها . مدرسان و دانشجویان آموزشگاه های سینمایی و تما می علا قمندان به یاد گیری میکس و مونتا ژ( نسل جوان ) 125000
آموزش کا رل دراو15
کارگاه گرافیک قابل استفا ده در کلیه نگا رشها . مورد استفا ده دانشجو یان گرافیک . (نسل جوان ) 89000
پارسیان

نرم افزار توضيحا ت قيمت(ريال)
آموزش کار بردی Share point 2007 بیش از 12 ساعت مطا لب آ موزشی . آموزش به شیوه ما لتی مدیا . به همراه فایل های پروژه های تمرینی . به همراه نرم افزار .( پارسیان ) 88000
آموزش جامع ETABS بیش از 6 ساعت مطا لب آ موزشی . آموزش به شیوه ما لتی مدیا . آموزش به وسیله مثا لها ی کار بردی . به همراه نرم افزار ETABS 9.2 به همراه فایل های پروژه های تمرینی .( پارسیان ) 88000

آوا کامپیو تر(89.1.31)

نرم افزار توضيحا ت قيمت(ريال)
گل وبوته قابل ویرایش درنرم افزارهای برداری-شامل 600طرح از پس زمینه های زیبا در2CD که یک CD شامل طرح های گرافیکی باپسوندPSD وCD شماره2طرح های قابل ویرایش با نرم افزارهای برداری مانند COREL DRAW X3و ADOBE ILLUSTRATOR را شامل می شود- نقش و طرح-2CD 58000
گل وبوته (2) این مجموعه شامل 60طرح زیبا درچهارسی دی شامل طرح های گل وبوته به پسوندPSD قابل ویرایش درنرم افزار فتوشاپ می باشد- نقش و طرح- 4CD 58000
گل وبوته (3) این مجموعه شامل 60طرح زیبا درچهارسی دی شامل طرح های گل وبوته به پسوندPSD قابل ویرایش درنرم افزار فتوشاپ می باشد- نقش و طرح-4CD 58000
گل وبوته( 4) این مجموعه شامل 60طرح زیبا درچهارسی دی شامل طرح های گل وبوته به پسوندPSD قابل ویرایش درنرم افزار فتوشاپ می باشد- نقش و طرح-4CD 58000
گل وبوته( 5) مجموعه ای بی نظیر شامل 700طرح جدید گل وبوته با فرمت برداری قابل ویرایش با نرم افزارهای برداری مانند:

COREL DRAW X3- ADOBE ILLUSTRATOR می شود- نقش و طرح-3CD

58000آوا کامپیو تر(89.1.31)

نرم افزار توضيحا ت قيمت(ريال)
گل وبوته( 6) مجموعه ای با بیش از750طرح جدید از گل وبوته باپسوند EPو Al قابل ویرایش در نرم افزارهای برداری ازجمله :

COREL DRAW X3 - ADOBE ILLUSTRATOR- نقش و طرح-3CD

65000
مجموعه طرح های دریم آرت مجموعه ای ازطرح های جدید کارتونی با پسوند EPSو Alقابل ویرایش در نرم افزارهای برداری ازجمله :

COREL DRAW X3- ADOBE ILLUSTRATOR نقش و طرح-3CD

65000
مجموعه طرح های فانتزی
مجموعه ای ازطرح های فانتزی جهت استفاده درطراحی انواع کارت های پستال ‚جعبه سازی فانتزی ‚ ساک دستی کادویی ‚انواع کاغذ کادو وطرح های کودکانه وکاریکاتوری با فرمت Alو EPS قابل ویرایش در نرم افزارهای برداری ازجمله COREL DRAW X3- - ADOBE ILLUSTRATOR- نقش و طرح-3CD 65000
جعبه سازی طرح گسترده جعبه های بسته بندی و فانتزی با فرمت EPS قابل ویرایش با نرم افزارهای برداری- نقش و طرح- 2CD 58000
طرح ها ی کا رتونی این مجمو عه شا مل بیش از 2300 طرح کا رتونی از جمله 1000 طرح از شخصیتهای WALT DISNEY قابل ویرایش در نرم افزار های :

ADOBE ILLUSTRATOR- COREL DRAW - می با شد همچنین 800 طرح دیگر از شخصیتهای کا رتونی والت دیسنی به صورت JPG در این مجموعه قرار دارد- نقش و طرح- 2CD

58000
دستیا ر تدوین 1 این مجمو عه شا مل کلیپ ها و افکت ها ی تصویری کوچک از نوع طر ح های تزیینی گل و بوته با کیفیت عالی جهت ساخت کلیپ های عا لی جهت ساخت کلیپ های حرفه ای تبلیغا تی و برای تدوین فیلمها ی شخصی و...- طرح و نقش -2DVD 60000


آوا کامپیو تر(89.1.31)

نرم افزار توضيحا ت قيمت(ريال)
دستیا ر تدوین 3 این مجمو عه شا مل کلیپ ها و افکت ها ی تصویری کوچک از نوع طرح های تزیینی گل و بوته با کیفیت عالی جهت ساخت کلیپ های حرفه ای تبلیغا تی و نیز قابل استفا ده برای تد وین فیلمها ی شخصی - نقش و طرح- 2DVD 60000
OFFICE 2010 نسخه فاینا ل (ZDS) 60000
Visual studio 2010 نسخه فاینا ل (ZDS) 65000
Nero 10 نسخه فاینا ل (ZDS) 65000
Photoshop cs 5 نسخه فاینا ل (ZDS) 65000
Flash cs 5 نسخه فاینا ل (ZDS) 65000
Master cs 5 نسخه فاینا ل (ZDS) 65000

آوا کامپیو تر (89.1.31)

نرم افزار توضيحا ت قيمت(ريال)
مجموعه نرم افزارهای مهندسی الکترونیک نرم افزارهای نقشه کشی مخصوص تا سیسات ا لکتریکی ‚ ترکیبی از یک ا دیتور‚ اسمبلر و یک سیمو لا تور در یک بر نامه و...- نر م افزاری سپهر -3DVD 85000
مجموعه نرم افزارهای صنایع و مد یریت نرم افزارهای طرح ریزی واحد ها ی صنعتی ‚ نرم افزارکاربردی صنا یع ‚ آزما یشگا ه شبیه سا زی کا مپیوتری ‚ مد یریت ارتباط با مشتر یان و...- نرم افزاری سپهر -2DVD 70000
مجموعه نرم افزارهای مهندسی معما ری پکیج کا مل برای مهند سین معما رو طرا حا ن داخلی ‚ برای طر احی و ساختن آپارتمان و ویلا ‚ آفیس و تهیه و طر احی دکورا سیون داخلی به صورت سه بعد ی و...- 3DVD - نر م افزاری سپهر 85000


آوا کامپیو تر (89.1.31)

نرم افزار توضيحا ت قيمت(ريال)
مجموعه نرم افزاری مهندسی عمران طراحی و آنا لیز سازه و ساختمان ‚ نرم افزاری در زمینه محا سبا ت مخصوص طراحی و سا خت پل ‚ محا سبا ت فشار بار روی پا یه های پل و...- 3DVD - نر م افزاری سپهر 85000
مجموعه نرم افزار مهندسی مکا نیک 2 نرم افزار آنا لیز المان محد ود با قابلیت ها ی فراوان ‚ نرم افزارمهندسی در زمینه طراحی و آنا لیزخطو ط لوله و لوله کشی کا رخانه ‚ پا لا یشگاه و... - نر م افزاری سپهر4DVD- 105000
مجموعه نرم افزار مهندسی مکا نیک 1 نرم افزار برای طراحی وتحلیل در زمینه مهندسی مکا نیک ‚ نرم افزارقدرتمند طر احی صنعتی منا سب برای رشته مکا نیک و...- نر م افزاری سپهر4DVD- 105000
مجموعه نرم افزار مهندسی ریا ضیا ت و آمار نرم افزارمحا سبا ت ریا ضی برا ی حل معا دلا ت جبر ‚ نرم افزارآموزشی ریا شی که توسط یک تیم متخصص ریا ضی طر احی گردیده است ‚ نرم افزارمحا سبات جبر ی و...- نر م افزاری سپهر- 3DVD + 1CD 90000
مجموعه نرم افزار مهند سی برق و قدرت محا سبا ت روشنایی باری مکان ها ی بسته ‚ جاده ها و فضا ها ی باز ‚ برنامه ای بسیا ر قوی درجهت رسم پلان ونقشه مدار و طر احی مدارات و...- نرم افزاری سپهر - 2DVD 70000
مجموعه نرم افزار مهند سی شیمی نرم افزارمدلسازی و شبیه سا زی مواد شیمیا یی ‚ نرم افزارکار بردی رشته شیمی ‚ نرم افزارشبیه سا زآزما یشگاه شیمی به صورت تعا ملی و...- نر م افزاری سپهر- 3DVD 85000
مجموعه نرم افزار مهند سی عمرا ن آب نرم افزارتحلیل ضربه آب ‚ تحلیل روان گرایی لرزه ای ‚ تحلیل هید رودینا میک جریا ن های آبی و....- نر م افزاری سپهر – 2DVD 70000
مجموعه نرم افزار مهند سی خاک ومعد ن
نرم افزارطراحی بدنه سد خا کی ‚ نرم افزارمدل سازی ‚ سا زه های زیرزمینی و تحلیل پا یداری درمحیط های نا پیوسته و دارای درز و...- نر م افزاری سپهر – 3CD 55000
نرم افزارهای مهندسی نقشه کشی و نقشه برداری نرم افزارهای قدرتمند در زمینه جغرافیا و نقشه کشی ‚ نرم افزارهای سنجش از دور و سا مانه های اطلا عا ت جغرافیایی می با شد - 2DVD - نر م افزاری سپهر 70000


آوا کامپیوتر

نرم افزار توضيحا ت قيمت(ريال)
نرم افزار حسابداری دقیق محیط سا ده و کاربری آسان ‚ آموزش مولتی مدیا نرم افزار حسابداری ‚ اعمال ما لیات بر ارزش افزوده ‚ قابل نصب بر روی بیشتر سیستم عامل ها 125000
C#NET part 3 به همراه نرم افزار- آشنایی با اصول ابزارتحت وب – امنیت دربرنامه های تحت وب- آشنایی با xml- آشنایی با توزیع برنامه های کاربردی- آشنایی با برنامه های موبایل-2dvd- نو آوران 79000
مترجم متن واژه پرداز 40زبان رایج دنیا- 46دامنه تخصصی ترجمه- توانایی ترجمه تمامی فایل های متنی - توانایی ترجمه متون غیر قابل انتخا ب در تصاویرو.... 150000
Auto CAD 2011 ZDS-1DVD-32BIT 65000
COREL DRAW COLLECTION 1DVD-EGP-X5-X4-X3-12-11-10 50000
Video studio Pro x3 EGP-1C D 25000
SQL server 2008 (R2 enterprise edition) ZSD- DVD 65000
OFFICE produce 2010 ZDS-DVD(64 bit) (32 bit) 65000
NERO 2010 ZDS-DVD 65000
کلیپهای آماده(1) مجموعه کلیپهای ویدئویی برای میکس ومونتاژ.شامل 17 گروه زیبا ومتنوع با فرمت .AVR.کیفیتDV PALو...( مهر) 75000
کلیپهای آماده(2) مجموعه کلیپهای ویدئویی برای میکس ومونتاژ.شامل 12 گروه زیبا ومتنوع با فرمت .AVR.کیفیتDV PALو...(مهر) 75000آوا کامپیوتر

نرم افزار توضيحا ت قيمت(ريال)
کلیپهای آماده(3) مجموعه کلیپهای ویدئویی برای میکس ومونتاژ.شامل 12 گروه زیبا ومتنوع با فرمت .AVR.کیفیتDV PALو...(مهر) 75000
کلیپهای آماده(4) مجموعه کلیپهای ویدئویی برای میکس ومونتاژ.شامل 14 گروه زیبا ومتنوع با فرمت .AVR.کیفیتDV PALو...(مهر) 75000
کلیپهای آماده(5) مجموعه کلیپهای ویدئویی برای میکس ومونتاژ.شامل 6 گروه زیبا ومتنوع با فرمت .AVR.کیفیتDV PALو...(مهر) 75000
کلیپهای آماده(6) مجموعه کلیپهای ویدئویی برای میکس ومونتاژ.شامل4 گروه زیبا ومتنوع با فرمت .AVR.کیفیتDV PALو...(مهر) 75000
PHOTO farmas مجموعه کامل و بی نظیراز فرمها و قاب های زیبا ومتنوع... قابل استفاده در کلیه برنامه های میکس ونرم افزارهای طراحی و گرافیکی.... 75000
3D OBJECTS COLLECTION Pack1 مجموعه ای ازآبجکت های 3بعدی جهت استفاده درطراحی انواع صحنه های 3بعدی و انیمیشن – قابل ویرایش در نرم افزارهای 3بعدی 3d max- نقش و طرح- 5dvd 149000
3D OBJECTS COLLECTION Pack2 مجموعه ای ازآبجکت های 3بعدی جهت استفاده درطراحی انواع صحنه های 3بعدی و انیمیشن – قابل ویرایش در نرم افزارهای 3بعدی 3d max- نقش و طرح- 5dvd 149000
آوا کامپیوتر(89.2.25)

نرم افزار توضيحا ت قيمت(ريال)
Windows 7 Automatic installation (Microsoft office) (project 2007) رایانه گستران هزاره سوم 70000
Windows xp sp3 Automatic installation (Microsoft office) (project 2007) رایانه گستران هزاره سوم 50000
Windows xp 2010 (crystal) Automatic installation(sp2)

نیوتک

25000
Windows xp 2010 hexa)) Yahoo messenger9.0…. office2003 sp2………..

نیوتک

25000
Master collection cs5 ZDS.2DVD 130000
ASSISTANT 2010 نیو تک (1CD) 25000
ASSISTANT 2010 نیو تک (1DVD) 50000

سری نرم افزا رهای پویان

  عنا وین قیمت (ريال)
  اتوما سیون صنعتی 35000
  اصول ابزار دقیق و سنسورها 35000
  اصول برق خودرو 40000
  اصول و روشهای جوشکاری 35000
  اصول و کاربردهای نا نوتکنولوژی 35000
  اصول ومحا سبا ت برق صنعتی 35000
  اصول ومحا سبا ت هید رولیک صنعتی 35000
  ا لکترو هید رولیک 40000


سری نرم افزارهای پو یان

  عنا وین قیمت (ريال)
  آشنایی با ابزار آلا ت صنعتی و کا رگاهی 35000
  آشنایی با قطعا ت خودرو 40000
  برق صنعتی 35000
  پمپها مخازن شیر آلا ت 35000
  پنوما تیک صنعتی 35000
  روبا تها ی صنعتی 40000
  روشهای ساخت و تولید 40000
  سرو و موتورها 35000
  سنسورهای صنعتی 35000
  شکل دهی مواد 40000
  طراحی و انتخاب اجزا ما شین 35000
  طراحی و انتخاب ببر ینگهای صنعتی 40000
  قطعات استاندارد ما شین آلات صنعتی 40000
  کا مپوزیتها 35000
  متا لز هندبوک 52000
  مکا ترونیک 52000
  نیروگاهها 35000
  هند بوکها ی تخصصی مهندسی مکا نیک 1 35000
  هند بوکها ی صنعت پلا ستیک 35000
  هند بوکها ی صنعت نفت و گاز 35000
  هند بوکها ی کاربردی مهندسی مکا نیک 40000
  هید رولیک صنعتی 48000
  هند بوکها ی تخصصی مهندسی مکا نیک 2 52000
  هند بوکها ی تخصصی صنعت خودرو 48000محصولات ایتوک رایان صنعت

محصولات سطح قیمت هر سطح (ريال) تعداد
ANSYS ver 10 2 68000
Autoplant 2.1 1 140000
Carrier (HAP 4.0) 1 68000
CATIA ver 5 3 68000
Comfar 4.0 ارزیا بی اقتصا دی پروژه ها 1 140000
Connection 1 68000
Cosmos works 8.0 1 68000
Fluent & GMBIT 6.1 1 80000
Hysys ver 3 2 140000
Inventor 8.0 2 68000
Maple 9.0 1 68000
MATLAB 6.5 1 68000
Mechanical Desktop 2 سطح – سطح 1mdt ver6.0- سطح 2mdt 2004 68000
Mold flow ver 5 1 68000
Ms Project 2003 1 68000
MSC NASTARAN – Patran 7.0 3 68000
OrCAD & EWB 9.0 1 68000
PDMS 11.6 2 140000
Powershap & powermil 1 سطح – Powershap 4.0- powermil30 80000
Primavera ver3.0 1- به همراه نرم افزار Primavera 68000
Pro Engineer 2001 2 68000
Protel 99 se 1سطح - به همراه نرم افزار Protel 68000
PSpice 8.0 1سطح - به همراه نرم افزار PSpice 68000محصولات ایتوک رایان صنعت

محصولات سطح قیمت هر سطح (ريال) تعداد
Section Builder 8.0 1 68000
Solid works 2001 2 68000
Sufrcam 2001 2 68000
Working Model 4D 1 68000

آوا کامپیوتر (89.1.28)

نرم افزار توضيحا ت قيمت(ريال)
آموزش ریتم نوازی در گیتا ر (دانیال پور کرمعلی) درباره گیتا ر. سیر تاریخی گیتا ر. پیشینه گیتا ر. اجرا گیتا ر.تئوری گیتا ر... تمرینا ت قد رتی انگشتها .....آشنایی با استا د (گسترش دنیا ی نرم افزار ) 85000
آموزش گیتا ر پاپ (بابک ا ژد ری) درباره گیتا ر. سیر تاریخی گیتا ر. پیشینه گیتا ر. اجرا گیتا ر.آموزش نت . تمرینا ت نت .آموزش آکوردها .تئوری موسیقی ...... 85000
آموزش گیتا رکلاسیک (مجید عطریان ) درباره گیتا ر. سیر تاریخی گیتا ر. پیشینه گیتا ر. اجرا گیتا ر. آشنایی با علا مت. اجرای قطعه های (جان مریم .خواب های طلایی . سلطان قلبها ...... اجرای دو قطعه کلا سیک .... 85000
آموزش گیتا ربیس (دانیال پورکرمعلی) درباره گیتا ر. سیر تاریخی گیتا ر. پیشینه گیتا ر. اجرا گیتا ر. تمرینا ت انگشت گذاری بالا و پایین . تمرینا ت د ست چپ و راست ....تکنیکها ی پول آف .بند.... 85000
آموزش پیانو (جلیل سجا د) درباره پیانو. تاریخچه پیانو.نام گذاری.... تمرینا ت د ست چپ و راست . تمرینا ت دو دستی 40-32....... 85000
آموزش تمبک (حامی کیوان) ساختما ن تمبک استیل نوا زندگی و معرفی دستها . آموزش کشش های موسیقی . مروری بر سه تکنیک اصلی ....تمر ینا ت مربوط به سه لاچنگ . 85000
آموزش آکو ردئون (داریوش فرهنگ پروژه) درباره آکو ردئون . سیر تاریخی . پیشینه آکو ردئون تمرین قطعه سوزانو در گام فا موژ و... 85000آوا کامپیوتر (89.1.28)

نرم افزار توضيحا ت قيمت(ريال)
آموزش فلوت (محسن قناعت ) تاریخچه و جایگاه ساز . تئوری مقدماتی موسیقی . نحوه دست گرفتن ساز . روش انگشت گذاری . روش تمیز کردن و اجرای نمونه و... 85000
آموزش سنتور (علیرضا عبداللهی ) پیشینه و ساختما ن سا ز . اصول صحیح نوا زندگی سنتور. علا مت دو لا خط تکرار .....تمرینات قطعه گل مریم . تمرین قطعه رقص چوبی .... 85000
آموزش عود و بربط (مهران اعظمی کیا ) دربا ره عود و بربط . تئوری موسیقی . خط اتحا د وخط تصا ل علائم فرضی . قطعا ت تکمیلی 1و2...... 85000
آموزش دف (حمید طاهری ) دربا ره سا زو ساختما ن آن .اجرای ضربه میا نه . اجرای ضربه دو لاچنگ . اجرای ریتم . تمرینات دوره ای...... 85000
آموزش نی (محمد عابدینی ) دربا ره نی. سیر تاریخی نی . تئوری موسیقی . دستگا ه شور:گوشه کرشمه . رهاب . گوشه جهار باغ .کرد بیات . حجا ز.... دستگا ه سه گاه . ماهور. نوا. اصفهان . همایون . 85000
آموزش تومبا (امیر ها شمی ) دربا ره تومبا و پر کاشن . نحوه چیدمان تومبا استیل نوا زندگی . وکشش نت ها . دونوازی و تمرین پاژ ..... 85000
آموزش تا ر (بهنام زما نیان ) دربا ره تا ر . تئوری موسیقی .خطوط اضا فه . آموزش تا ر...... 85000
آموزش گیتا ر فلامینگو (شهریار خسروی دانش ) معرفی کلمه موسیقی . اجرای تکنیک پیکا دو . اجرای نردبانی . اجرا با انگشت پولکار . فا لست هایی از دستگاه فا وکا .... 85000
آموزش کلا رینت (مسعود عظیمی فرد ) دربا ره کلا رینت. نام نت های موسیقی . توسط ا ستا دعظیمی فرد گسترش دنیای نرم افزار 85000
آموزش ویو لن توسط ا ستا د امین اسما عیلی - گسترش دنیای نرم افزار 85000
آموزش دیوان توسط ا ستا د فریدون فراهانی - گسترش دنیای نرم افزار 85000آوا کامپیوتر (89.1.28)

نرم افزار توضيحا ت قيمت(ريال)
آموزش آ واز و تصنیف خوانی توسط ا ستا د فریدون فراهانی - گسترش دنیای نرم افزار 85000
آموزش سه تار توسط ا ستا د فریدون فراهانی - گسترش دنیای نرم افزار 85000
آموزش کیبورد توسط ا ستا د جلیل سجا د - گسترش دنیای نرم افزار 85000

آوا کامپیوتر(21/4/89)

نرم افزار توضيحا ت قيمت(ريال)
پرندگان (گسترش) این مجموعه مستند متعلق به شبکه بی بی سی است و شامل سرفصلهای مذکور می باشد: پرندگان - پروازپرندگان - استخوان بندی پرندگان - ساختارپر- مهاجرت پرندگان - آواز پرندگان - به همراه تصاویر زیبای پرندگان ‚ قابل اجرا بر روی dvd playerوکامپیوتر(دوبله فارسی) 40000
میمونها (گسترش) این مجموعه مستند متعلق به شبکه بی بی سی است و شا مل سرفصلهای مذکور می باشد:انسانهای اولیه- گوریل- میمونها- شامپانزه-زندگی میمونها-بوزینه- به همراه تصاویر زیبای میمونها ‚ قابل اجرا بر روی dvd playerوکامپیوتر (دوبله فارسی) 40000
حشرات (گسترش) این مجموعه مستند متعلق به شبکه بی بی سی است و شا مل سرفصلهای مذکور می باشد: حشرات- حشرات موذی-طبقه بندی حشرات-جنگ مورچه ها-راز نفس کشیدن حشرات- حشرات جالب- به همراه تصاویر زیبای حشرات‚ قابل اجرا بر روی dvd player وکامپیوتر(دوبله فارسی) 40000

آوا کامپیوتر(21/4/89)

نرم افزار توضيحا ت قيمت(ريال)
ماهی ها (گسترش) این مجموعه مستند متعلق به شبکه بی بی سی است و شا مل سرفصلهای مذکور می باشد: ماهی-حرکت ماهی ها-انواع ماهی- صحبت کردن ماهی ها- آبشش- آواز وال ها- به همراه تصاویر زیبای ماهی ها ‚ قابل اجرا برروی dvd player وکامپیوتر(دوبله فارسی) 40000
خزندگان و دو زیستان (گسترش) این مجموعه مستند متعلق به شبکه بی بی سی است و شا مل سرفصلهای مذکور می باشد: خزندگان – سمندر- دو زیستا ن- قورباغه-مارها-آفتاب پرست- به همراه تصاویر زیبای خزندگان ودو زیستا ن ‚ قابل اجرا برروی dvd player وکامپیوتر (دوبله فارسی) 40000
زندگی دراعماق (گسترش) این مجموعه مستند متعلق به شبکه بی بی سی است و شا مل سرفصلهای مذکور می باشد:جانداران اقیانوس – نهنگها- کوسه ها- هوش دلفین ها – مرجان- عروس دریایی – به همراه تصاویر زیبای ماهی ها‚قابل اجرا بر روی dvd player وکامپیوتر(دوبله فارسی 40000
مبارزه برای زنده

ماندن (گسترش)

این مجموعه مستند متعلق به شبکه بی بی سی است و شا مل سرفصلهای مذکور می باشد: جالب ترین حیوانات- لانه حیوانات-عجیب ترین حیوانات- حیوانات پرورشی- ارتباط با حیوانات- پستانداران - به همراه تصاویر زیبای حیوانات‚ قابل اجرا بر روی dvd player وکامپیوتر(دوبله فارسی) 40000
گیاهان (گسترش)


این مجموعه مستند متعلق به شبکه بی بی سی است و شا مل سرفصلهای مذکور می باشد: گیاهان- ساختمان گیاهان - درختان – گرده افشانی- گل ها – بافت گیاهی- به همرا ه تصاویر زیبای گیاهان و مناظر‚ قابل اجرا بر روی dvd player وکامپیوتر(دوبله فارسی) 40000
شکارچیان وطعمه

(گسترش)

این مجموعه مستند متعلق به شبکه بی بی سی است و شا مل سرفصلهای مذکور می باشد:شگفتی های زندگی حیوانات- نکاتی درباره خرس قطبی- گربه سانان- گرگ ها – یوزپلنگ آسیایی- فداکاری درجانوران- به همراه تصاویر زیبای حیوانات درنده ‚ قابل اجرا بر روی dvd playerوکامپیوتر(دوبله فارسی) 40000
آوا کامپیوتر(21/4/89)

نرم افزار توضيحا ت قيمت(ريال)
پستانداران (گسترش) این مجموعه مستند متعلق به شبکه بی بی سی است و شا مل سرفصلهای مذکور می باشد: پستانداران- سریع ترین جانوران زمین- دنیای شگفت حیوانات – حیوانات وحشی- کوچک ترین جانوران زمین- به همراه تصاویر زیبای پستانداران‚ قابل اجرا بر روی dvd playerوکامپیوتر (دوبله فارسی) 40000
سفره آرایی و میوه آرایی شامل تزیین کلیه مواد غذایی ازجمله برنج و سبزی خوردن وچیدمان میوه وما ست وپاناکوتا والویه و ژله درطالبی و چیدمان قاشق وچنگال و...می باشد 59000
آموزش طراحی و نقشه کشی دو بعدی وسه بعدی AUTO CAD 2D&3D به صورت کاملا اینتراکتیو و ما لتی مدیا (دستورات مقدماتی. دستورات ترسیمی دو.دستورات ویرایشی . دستورات ویرایشی متن .دستورات لایه. دستورات اندازه گذاری . اتوکد سه بعدی . اتوکد سه بعدی دو)(کاربر) 89000
آموزش جامع فتوشاپ حرفه ای PHOTOSHOP CS5 به صورت کاملا اینتراکتیو و ما لتی مدیا (کاربرد عکس ها و ویرایش تصاویر . آشنایی با ویرایشگر تصویر. عملکردهای اصلی . ابزارهای انتخاب .کا رکردن با لایه. کاربرد متن. ابزارهای رسم . ابزارهای نقاشی .جلوه های ویژه ومعرفی فیلترها.خروجی تصا ویر.)(کاربر) 79000
آموزش مها رتها ی هفت گانه کاربری کامپیوتر ICDL به صورت کاملا اینتراکتیو و ما لتی مدیا (مبانی کامپیوتر. WINDOWS XP. WORD2010.EXCEL 2010. .POWER POINT2010. ACCESS2010. INTERNET. (کاربر) 138000
آموزش جامع طراحی وآنالیزا لملن محدود ABAQUS به صورت کاملا اینتراکتیو و ما لتی مدیا ( آشنایی با نرم افزار.مادول.SKETCH مادول.PART مادولPROPERTY. مادول.ASSEMBLY مادول.STEP مادول. INTERACTION. مادول.LOAD مادول .MESH مادول.JOBتحلیل مسایل توسط ABAQUS.(کاربر) 119000
کاربر

نرم افزار توضيحا ت قيمت(ريال)
آموزش جامع کامپیوتر برای کودکا ن

ICDEL E-KIDS

به صورت کاملا اینتراکتیو و ما لتی مدیا (فنا وری اطلاعات وارتباطات. ا ستفا ده ازکامپیوتر.واژه پردازMICROSOFT .EXCEL. برنامه نقاشی.اینترنت.پست الکترونیکی.(کاربر) 85000
آموزش جامع ماشین کاری POWER MILL به صورت کاملا اینتراکتیو و ما لتی مدیا ( آشنایی با نرم افزار MILL POWER دستورات مقدماتی.تعیین بلوک. تعیین ابزار...BOUNDAY. خشنت کاری . پرداخت کاری. انواع خروجی نرم افزار.)(کاربر) 119000
آموزش جامع طراحی وتحلیل دینا مکی ADAMS به صورت کاملا اینتراکتیو و ما لتی مدیا ( آشنایی با نرم افزارADAMS VIEW تنظیما ت نرم افزار .مدل سازی یک. مدل سازی دو. دستورات ویر ایشی . قدها و مفصل ها . تمرینا ت .(کاربر) 109000
آموزش جامع شهروند الکترونیکی ICDL E-CITIZEN به صورت کاملا اینتراکتیو و ما لتی مدیا ( آشنایی با کامپیوتر . فایل ها و پو شه ها. برنامه واژه پرداز.WORD. اینترنت . ایمیل . جستجو . نکات ایمنی . زندگی ONLINE .(کاربر) 85000
حسابداری سکه نقره ای سهولت در استفا ده . گستر ش عمومیت . برخی از امکا نات نرم افزار. سیستم پشتیبا نی پس از فروش . 150000
Delphi 2010 آموزش جامع Delphi 2010( نو آوران ) به همراه نرم افزار 85000

آ وا کامپیوتر(89.1.31)

نرم افزار توضيحا ت قيمت(ريال)
تعمیرات پژو 405 مهر گان 58000

آوا کامپیوتر

نرم افزار توضيحا ت قيمت(ريال)
آموزشی شنا گروه ورزشی تندرست (تاریخچه . فیلم ها ی آموزشی . قوانین و مسابقا ت . تغذیه و انرژی... 79000
آموزشی کاراته گروه ورزشی تندرست (معر فی استا د . طریقه ایستا دن . وارد شدن به محل تمرین ... 79000
آموزشی کشتی گروه ورزشی تندرست (تاریخچه . کاهش وافزایش و وزن . تغذیه در کشتی ... 79000
آموزش تنیس گروه ورزشی تندرست (تاریخچه . فیلم ها ی آموزشی . قوانین بازی تنیس .... 79000
آموزش بستکبا ل گروه ورزشی تندرست (تاریخچه . فیلم ها ی آموزشی . قوانین بستکبا ل 79000
بهترین های فوتبال گروه ورزشی تندرست (120 گل برتر ما را دونا . منتخب بهترین های گل های جها ن . صد گل برتر با شگاه های انگلیس .... 79000
آموزش فو تسا ل گروه ورزشی تندرست (تاریخچه . فیلم ها ی آموزشی . قوانین فو تسا ل . تکنیک ها و تاکتیک ها 79000
آموزشی شطرنج گروه ورزشی تندرست (تاریخچه سرگرمی و بازی .دانستنی ها ی شطر نج... 79000
آموزشی آیکیدو گروه ورزشی تندرست (تاریخچه . فیلم ها ی آموزشی .آیکیدو در ایران 79000شرکت نیاز

نرم افزار توضيحا ت قيمت(ريال)
آموزشی پینگ پنگ گروه ورزشی تندرست (سرویس . فیلم ها ی آموزشی . زمان بند ی تکنیک ها ... 79000
آموزش بیلیارد گروه ورزشی تندرست ( تاریخچه. سرگرمی. فیلم ها ی آموزشی..... 79000
آموزش دفاع شخصی گروه ورزشی تندرست (انواع سلاح ها . انواع مبارزه .موقعیت درست بدن ... 79000
آموزش تکواندو گروه ورزشی تندرست ( تاریخچه. فیلم ها ی آموزشی . اطلاعات عمومی درباره تکواندو .... 79000
آموزش اسکیت برد گروه ورزشی تندرست (مقدمه و معرفی . اصو ل و قوانین و طریقه ایستا دن .... 79000
آموزش جودو گروه ورزشی تندرست ( فیلم ها ی آموزشی. معر فی جودو . مزایای جودو ... 79000
آموزشی جامع مهندسی عمران (SAFE. ETABS. SAP2000) سا عت ها گفتار آموزشی توسط اسا تید برجسته . آموزشی به شیوه مالتی مدیا . نکا ت کلید ی آموزش داده شده . بدون محدودیت در دفعا ت نصب و اجرا... (گسترش) 120000
WINDOWS COLLECTION سیستم عا مل مجمو عه سیستم عا مل های ما یکروسافت (DVD3) MS DOS 5.0/MS DOS 6.0/ MS DOS 6.20/ MS DOS 6.22/ MS WINDOWS 3.1/MS WINDOWS 95A/… 70000
آموزش زبان انگلیسی ویژه کودکان ترانه ها لی کورهکوئوکه . کا رتن . فعا لیت های املاء ... تمر ین تلفظ . بازی . نقا شی . جستجو ی جفت . داستان . رنگ توسط اعد اد . معما ......(مهر) 85000
آلبوم ایتا لیایی 3
40 برگ آلبوم ایتا لیایی مورد استفا ده آتلیه ها ی عکا سی – لابراتو رهای چاپ عکس – و تمام علا قه مندان به زیبا سازی تصویر ....(نسل جوان ) 60000
اولین کلیپ کا ملا سه بعدی در ایران استا رتی سه بعد ی برای ابتدا ی فیلم استو دیو ها . کلیپی با محیطی سه بعدی برای میکس فیلم . سینگی شا د برای مونتاژ فیلم جشن ازدواج 95000آوا کامپیوتر

نرم افزار توضيحا ت قيمت(ريال)
آموزش کارل دراو 15 کارگاه گرافیک قابل استفا ده درکلیه نگارشها .مورد استفا ده دانشجویان گرافیک . مدرسان و کلیه دوستداران آموزش . نرم افزار های طراحی .... 89000
آموزش زبان انگلیسی کودکا ن قابل پخش در کامپیوتر و تما م دستگاه های DVD PLAYERخانگی (2تا10سال) (سپهر) 70000
PLAYER COLLECTION مجموعه برترین نرم افزارهای نما یش تما می فورمتها ی (CD1) و (EBAYL) صوتی موبایل و کامپیوتر 35000
VISUAL STUDIO . NET 2010 پشتیبا نی از چند نما یشگر.همخوانی کامل با سیستم عامل WINDOWS 7. ساخت برنامه های کاربردی با استفاده از واسط کا ربردی RIBBON.و امکان ایجا د برنامه های کا ربردی با قابلیت چند لمسی (MULTITOUCH) (1DVD) 50000
ALL DRIVERS FOR مجمو عه ای از درایوها ی جدید ویندوز ویستا وسون (EBAY)(1DVD) 50000
ASSISTANT FOR WINDOWS 250PROGRAMS با بیش از 250 عنوان از برترین و اصلی ترین نرم افزا رهای ضروری کامپیوتر به همراه کرک وسریا ل (EBAY)(1DVD) 50000
آموزش طراحی وب سایت با فلش 4 ساعت مطا لب آموزشی . آموزش به شیوه ما لتی مدیا . آموزش از طریق مثا لها و پروژه های کار بردی . به همراه نرم افزا ر و فایل پروژه های آموزشی. ( پرنیا ن ) 79000
آموزش جامع V-RAY آموزش به شیوه ما لتی مدیا . آموزش از طریق مثا لها و پروژه های کار بردی . به همراه نرم افزا ر و فایل پروژه ها ی آموزشی. ( پرنیان ) 79000
آموزش جامع JOOMLA! 4:30 ساعت مطا لب آموزشی . آموزش به شیوه ما لتی مدیا . آموزش از طریق مثا لها و پروژه های کار بردی . به همراه نرم افزا ر و فایل پروژه های آموزشی. ( پرنیا ن ) 79000
آموزش یوگا (گروه ورزش تند رست ) . یو گا چیست ؟ تاریخچه . رشته های یوگا . یوگا درمانی . فیلم های آموزشی . 79000
آموزش اسکیت (گروه ورزش تند رست ). فیلم های آموزشی . تکنیک ها و مها رتهای کنترلی . تکنیک ها و مها رتهای حرکتی 79000

لیست محصولات شرکت EGP(نما یندگی پخش ‚ آوا کامپیوتر )
نرم افزار توضیحات قیمت (ريال)
Red 7.1 (2 cd Bootable over 300 program) 2CD 40000
PC security 2010 1CD 25000
Windows 7 Final ver 1DVD 50000
Windows XP SP2+IE 7 1CD 25000
Windows XP SP2 64 bit 1CD 25000
Windows XP SP3+IE 8 1CD 25000
Windows Vista SP1 32 bit 1CD 25000
Windows Vista SP1 64 bit 1CD 25000
Windows Vista Business 1CD 25000
Windows Server 2003 SP2 1CD 25000
Office Studio 2003 Farsi 1CD 25000
Office Studio 2007 1CD 25000
Windows Vista SP2 1DVD 50000
Corel Draw X4 1CD 25000
Photoshop Collection 2009 1DVD 50000
Auto Cad 2010 1DVD 50000
Auto Cad 2009 1CD 25000
Auto Cad 2007 1CD 25000
Ms Project 2007 SP1 1CD 25000
Ms Visio 2007 SP1 1CD 25000
Visual Basic 2005 SP 2 1CD 25000
Visual Studio 2005 SP 2 1CD 25000
Visual Studio 2008 1CD 25000
Visual Studio 6.0 SP2 1CD 25000
SQL Server 2008 Enterprise 1CD 25000
SQL Server 2008 Developer 1CD 25000
SQL Server 2005 Enterprise 1CD 25000
SQL Server 2005 Developer 1CD 25000
Auto cad Collection 2009 1DVD 50000
3D max 2010 Collection 1DVD 50000
CSI 2008(SAP 2000 V11+ Etabs 9.2 + Safe 8.08) 1CD 25000


لیست محصولات شرکت EGP(نما یندگی پخش ‚ آوا کامپیوتر )
نرم افزار توضیحات قیمت (ريال)
Readiris Pro 11 ME + PDF Tools 1CD 25000
Translator and Dictionary 2010 1CD 25000
Adobe Premiere CS4 1CD 25000
Adobe Indesign CS4 1DVD 50000
Adobe Illustrator CS4 1DVD 50000
Windows XP SP3 Gold Edition 1CD 25000
Office 2010 1DVD 50000
Visual Studio 2010 1DVD 50000


کمک درسی لوح و قلم (
نرم افزار توضیحات قیمت (ريال)
Readiris Pro 11 ME + PDF Tools 1CD 25000
Translator and Dictionary 2010 1CD 25000
Adobe Premiere CS4 1CD 25000
Adobe Indesign CS4 1DVD 50000
Adobe Illustrator CS4 1DVD 50000
Windows XP SP3 Gold Edition 1CD 25000
Office 2010 1DVD 50000
Visual Studio 2010 1DVD 50000